79 år och di­stans­ryt­ta­re

RIDSPORT: ”STIC­KER DE AND­RA IVÄG SÅ HÄNG­ER JAG PÅ”

Hallands Nyheter - - Sporten - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Han är 79 år och dund­rar fram i di­stans­ritt­lop­pen. – De sä­ger att jag är en täv­lings­män­ni­ska, sä­ger Göran Karls­son in­för hel­gens fem­mils­ut­ma­ning.

Kär­le­ken till häs­tar har fun­nits i många år som ni för­står och Göran Karls­son äg­nar tim­mar åt Khan­de­lia, 23 år och Che­rie, 12 år.

– Jag tyc­ker det är ro­ligt med kon­tak­ten med häs­tar­na och ta långa rid­tu­rer i sko­gen. Många sä­ger att häs­tar är en tjej­sport men det här är tufft! Och hur trå­kigt är in­te fotboll och is­hoc­key?

För att hål­la häs­tar­na i trim in­för täv­ling­ar­na, som hel­gens Säms­holms­rit­ten över fem mil, mås­te han va­ra för­be­redd. Lop­pen tar minst mel­lan 2,5 och 3 tim­mar.

– Jag ri­der mest här run­tom­kring och of­ta tar jag med den and­ra häs­ten på li­na för att in­te be­hö­va ri­da två gång­er. Det bäs­ta är att ri­da i sko­gen, men man ri­der ju en del på trak­tor­s­ti­gar och vägar ock­så.

HAN BOR SE­DAN 24 år till­ba­ka i en röd stu­ga i Borgås en bit ut­an­för Ved­di­ge och har sto­ra sko­gar och sto­ra fält att träna på.

Och det är in­te många 79-åring­ar som sät­ter sig på en häst och brän­ner i väg i full ga­lopp till­sam­mans med 20-25 and­ra täv­lan­de i mel­lan 30 och 50 km i tim­men ibland.

– Det går rätt fort, och in­ne bland trä­den kan det va­ra li­te otäckt, men rädd är jag in­te. Det går in­te att sit­ta och tän­ka på det när man ri­der.

Han er­kän­ner att det är svårt att hål­la igen.

– Stic­ker de and­ra iväg så häng­er jag på, se­dan för­sö­ker jag kom­ma för­bi och sän­ka tem­pot li­te. Det kan va­ra li­te trångt på sti­gar­na och det har hänt att eki­pa­gen gått ihop.

FÖ­RE KHAN­DE­LIA, SOM ska täv­la i hel­gen, ha­de Göran en häst som var spe­ci­ell un­der täv­ling.

– Den var sur och ba­ra sprang. Jag för­sök­te hål­la in den men den ba­ra spän­de sig. Då styr­de jag ut på en äng och drog runt hu­vu­det på den så den sprang i cirk­lar tills den ram­la­de. Det var en­da chan­sen att få stopp på den.

In­te ba­ra häs­ten mås­te ha bra kon­di­tion, ut­an ock­så ryt­ta­ren.

– På se­na­re år har jag haft li­te pro­blem med kramp i lå­ren, men främst mås­te man ve­ta hur välträ­nad häs­ten är. För mitt på ba­nan är det ve­te­ri­när­be­sikt­ning där pul­sen mås­te va­ra ne­re i 60 på häs­ten. Han har all­tid haft ara­ber i stal­let. – Jag för­sö­ker kö­pa bil­ligt och träna upp dem. Ara­ber är fi­na och bra häs­tar.

GÖRAN FÖR­SÖ­KER STÄL­LA upp i tre, fy­ra täv­ling­ar per år. Även om han täv­lat i åt­ta­mils-klas­sen ti­di­ga­re pas­sar fem mil bra just nu.

– Klart man blir trött. Jag för­sö­ker ha li­te ka­ra­mel­ler och cho­klad i fic­kan un­der lop­pet och un­der pa­u­sen gäl­ler det att äta li­te.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MYC­KET TRÄ­NING. Mel­lan tre och fy­ra gång­er i vec­kan ger sig Göran Karls­son ut.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MÅS­TE HA KOLL. Häs­tens puls får in­te över­sti­ga 60 un­der lop­pets pa­us el­ler ef­ter lop­pet.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EN­SAM KIL­LE. 30 kom­mer till start i 50 km på lör­dag. 29 av dem är tje­jer!

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

GIL­LAR ARA­BER. Det är fa­vo­rit­häst­ra­sen för Göran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.