Brit­hén bakom HV:S vänd­ning

Hallands Nyheter - - Sporten -

IS­HOC­KEY: Det miss­tänk­ta terror­då­det i Stock­holm in­ne­bar att det var för­höjd sä­ker­het kring fjär­de Sm-semifinal i is­hoc­key mel­lan Mal­mö och HV71.

Dess­utom hed­ra­des av­lid­na, ska­da­de och de­ras an­hö­ri­ga med en tyst mi­nut.

När puc­ken se­dan släpp­tes i Mal­mö Are­na var det star­ten på en sväng­ig till­ställ­ning.

Mal­mö in­led­de pig­gast, fick en drömstart och ha­de 2–0 re­dan ef­ter 2.15 mi­nu­ter av förs­ta pe­ri­o­den.

I and­ra smyg­star­ta­de Li­as An­ders­son gäs­ter­nas vänd­ning när han re­du­ce­ra­de till 1–2. Och se­dan hand­la­de se­mi­fi­na­lens av­slu­ta­de dry­ga 13 mi­nu­ter mest om HV71 – och Ted Brit­hén.

26-åring­en låg bakom Andre­as Borg­mans 2–2-mål ef­ter 6.56 och 2.44 mi­nu­ter se­na­re pe­ta­de Brit­hén själv in 3–2-må­let bakom Mal­mö-mål­vak­ten Oscar Al­sen­felt.

När se­dan Adam Al­mquist sat­te 4–2 var Mal­mö ett sla­get lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.