Hett der­by i Madrid

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Zi­nedi­ne Zi­da­nes svårslag­na Re­al Madrid fort­sät­ter att hål­la Bar­ce­lo­na på av­stånd i La Li­gas ti­telstrid. Nu van­kas det Madrid-der­by på San­ti­a­go Ber­nabéu mot ett At­lé­ti­co Madrid som hit­tat for­men la­gom till der­byt. – Ef­ter allt vi gått ige­nom den här sä­song­en är vi nu i per­fekt form in­för der­byt, sä­ger Fili­pe Lu­is.

Det har gått li­te drygt ett de­cen­ni­um se­dan de träffades för förs­ta gång­en. Zi­nedi­ne Zi­da­ne var stor­spe­la­ren som sjöng på sin sva­ne­sång och An­to­i­ne Gri­ez­mann var yng­ling­en i Re­al So­ci­e­dad som viss­te pre­cis vart han skul­le. Han viss­te ock­så pre­cis vad det var han vil­le ha. Ef­ter att Re­al Madrid spe­lat mot Re­al So­ci­e­dad på Ane­o­ta klev Gri­ez­mann fram till sin idol och bad om att få hans shorts. Nå­got över­rump­lad gick än­då Zi­da­ne med på det, och han ki­la­de ner i spelar­tun­neln för att läm­na över de ned­smut­sa­de kort­byx­or­na till den blå­ög­da frans­man­nen med den blon­da ka­luf­sen.

DRYGT TIO ÅR se­na­re har Gri­ez­mann bli­vit stjärnan i Di­e­go Si­me­o­nes gla­da rö­var­gäng och nu­för­ti­den nö­jer han sig in­te med kort­byx­or – nu vill han ha Zi­da­nes po­äng ock­så. Gri­ez­mann fäll­de av­gö­ran­det när At­lé­ti­co Madrid i fjol blev förs­ta lag att be­seg­ra Re­al Madrid se­dan Zi­da­nes över­ta­gan­de, men i hös­tens der­by på Vi­cen­te Cal­derón var det Los Blan­cos som fick fi­ra, ef­ter en 3-0-se­ger och ett hat­t­rick från Cristi­a­no Ro­nal­do, och he­la sä­song­en har mi­ner­na va­rit desto munt­ra­re i Re­al Madrid-läg­ret.

At­lé­ti­co Madrid hal­ka­de ef­ter i topp­stri­den från förs­ta bör­jan och har he­la sä­song­en tving­ats käm­pa för att ta ikapp för­lo­rad mark. Det såg länge hopp­löst ut att ens läg­ga be­slag på tred­je­plat­sen, men när Se­vil­las formsvac­ka sam­man­fal­lit med att At­lé­ti­co Madrid hit­tat rätt igen så åter­fin­ner sig Los Col­cho­ne­ros plöts­ligt åter­i­gen på tred­je­plat­sen.

– Un­der 2017 har vi spe­lat myc­ket bättre, med mer ba­lans och kon­se­kvens i vårt spel. Vi var nio po­äng ef­ter Se­vil­la, men fort­sat­te ba­ra att ar­be­ta och att blic­ka fram­åt. Vi har käm­pat hårt. Det vå­ra grab­bar gör är otro­ligt, sä­ger Si­me­o­ne.

At­lé­ti­co Madrid har nu ra­dat upp fem ra­ka seg­rar med 10-1 i mål­skill­nad, in­klu­si­ve en fin 3-1-se­ger mot Se­vil­la. För­sva­ret fram­för Jan Oblak har åter­i­gen bör­jat hål­la tätt, Saúl Ñí­gu­ez har im­po­ne­rat se­dan han flyt­ta­des in på det cen­tra­la mitt­fäl­tet och Gri­ez­mann har bi­dra­git mål­mäs­sigt. For­men kun­de in­te kom­ma läg­li­ga­re, med tan­ke på da­gens El Der­bi Mad­ri­leño.

– RE­AL ÄR i god form, de top­par ta­bel­len och vin­ner al­la si­na mat­cher. Det är ett ex­tremt tufft lag att mö­ta och om vi ska få med oss nå­got från San­ti­a­go Ber­nabéu mås­te vi pre­ste­ra än­nu bättre än vi gjort hit­tills. Det är en tuff ut­ma­ning för oss, men vi har full­stän­dig till­tro till Si­me­o­ne. Han le­der oss rätt väg, sä­ger Ju­an­fran.

Det ser dock än­nu lju­sa­re ut för grann­klub­ben Re­al Madrid, som sit­ter i en trygg po­si­tion in­för av­slut­ning­en av li­ga­spe­let. Även om det spel­mäs­sigt in­te all­tid va­rit blän­dan­de un­der 2017 så har Los Blan­cos un­der Zi­da­nes led­ning en osvik­lig för­må­ga att hit­ta vägar till se­ger, va­re sig det sker ge­nom en in­di­vi­du­ell pre­sta­tion från nå­got av de många of­fen­si­va el­ler ge­nom ett av­gö­ran­de från Ser­gio Ra­mos i mat­chens dö­en­de se­kun­der.

ZI­DA­NES MANNAR ÄR mitt up­pe i en hek­tisk och av­gö­ran­de må­nad där de vik­ti­ga mat­cher­na dug­gar tätt. Ons­da­gens 4-2-se­ger mot Le­ganés, där Ál­va­ro Mo­ra­ta gjor­de hat­t­rick sam­ti­digt som stor­stjär­nor som Cristi­a­no Ro­nal­do, Ga­reth Ba­le och To­ni Kroos vi­la­des in­för der­byt, var den förs­ta av nio mat­cher un­der en 28-da­gars­pe­ri­od. Även om ti­tel­stri­den bli­vit mer öp­pen än vad som såg ut att va­ra fal­let i hös­tas, när Re­al Madrid sprang ifrån till en stor led­ning, så har Re­al-spe­lar­na ögo­nen fast fo­ku­se­ra­de på slut­må­let. Re­al Madrid le­der La Liga med två po­äng ner till Bar­ce­lo­na, och har dess­utom en match mind­re spe­lad, och Los Blan­cos är be­red­da att lö­pa li­nan ut.

– I DER­BYT är det all­tid mer än tre po­äng på spel, det är äran att slå sta­dens and­ra lag. Det är en match med myc­ket käns­lor och som vå­ra fans äls­kar att vin­na. At­lé­ti­co käm­par ock­så om li­ga­ti­teln, men vi tän­ker ba­ra på att vin­na tre po­äng och ta oss än­nu när­ma­re vårt slut­mål, sä­ger Re­al Madrids lag­kap­ten Ser­gio Ra­mos.

At­lé­ti­co Madrid har nu ra­dat upp fem ra­ka seg­rar med 10-1 i mål­skill­nad, in­klu­si­ve en fin 3-1-se­ger mot Se­vil­la.

Bild: KAI PFAFFENBACH

BRÅK MED BA­LE? Fili­pe Lu­is och Ga­reth Ba­le har oli­ka upp­fatt­ning­ar un­der för­ra vå­rens fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.