I SISTA STUND

MED THOMAS UHR­BERG

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

Team Rög­les Quiz Töll ska de­bu­te­ra i V75 och hon är rik­tigt bra – men jag väl­jer att lig­ga lågt ...

Var­för? Jo, spår fem är klart ne­ga­tivt och det finns risk för ga­lopp.

Visst är det en ex­tra press när Rik­stra­vets häs­tar ska täv­la, dels är det ju så många för­vän­tans­ful­la äga­re, dels vill jag som trä­na­re och kusk va­ra med i den ab­so­lu­ta top­pen i den här häf­ti­ga täv­ling­en.

Nu lig­ger Team Rög­le på ni­on­de plats. Går Quiz Töll fel­fritt och sva­rar för en bra in­sats kom­mer vi att avan­ce­ra någ­ra pinn­hål. Hon var ock­så fin i ett 1.22-jobb i sön­dags och bra i in­ter­vall­trä­ning­en i ons­dags.

Gi­vet­vis ska ni strec­ka Quiz Töll, då hon har en rik­tigt re­jäl ”mo­tor”.

Lut­fi Kolgji­ni nyc­kel­kusk

Jag har fem häs­tar till start. Kend­ra Sil­vio (avd 2) ska ut i ett lär­lings­lopp, Quiz Töll och Ato­mic Rain (bå­da i avd 4), Te­e­ti­me (avd 6) och Qu­attro Töll (avd 7) är de and­ra. En och an­nan se­ger kan det nog bli.

Fast om­gång­ens nyc­kel­kusk är Lut­fi Kolgji­ni, nu när so­nen Adri­an är av­stängd. ”Lud­de” har haft Adri­an som kusk på Mo­sa­i­que Fa­ce i de åt­ta se­nas­te star­ter­na, men nu kan det bli re­pris på det som hän­de i april i fjol på Jä­gers­ro. Då spetsvann Mo­sa­i­que Fa­ce och ”Lud­de” med fem läng­der fö­re Spar­tan Kro­nos i det tred­je ut­tag­nings­lop­pet till Olym­pi­a­tra­vet.

Jag tror på sam­ma vi­sa den­na lör­dag.

På det mind­re sy­ste­met spi­kar jag ock­så Kolgji­nis Ulis­se Kro­nos. 4-åring­en har sva­rat för tre star­ka in­sat­ser i år och det lär åter bli ett of­fen­sivt upp­lägg.

Ja, jag blir för­vå­nad om in­te eki­pa­get sit­ter i led­ning­en på förs­ta bort­re lång­sidan.

Vil­ket 3-häs­tarslopp

Bra­vo Na­va­ro­ne de­bu­te­ra­de i fin stil för stall Kolgji­ni i V75 på Halm­stad, då med Adri­an i sul­kyn. 6-åring­en är min tred­je tip­set­ta från Kolgji­ni men mot­stån­det är tufft. Brei­da­bliks Nub­be lär le­da länge och DD’S Hit­man kan av­slu­ta vasst. Ja, det är V75:s bäs­ta ra­ce!

I öv­rigt; Nun­cio var helt okej se­nast, ut­an att va­ra på topp. Visst var det 70 pro­cent i form som Me­lan­der sa fö­re star­ten ...?

Thomas Uhr­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.