Lut­fi Kolgji­ni sit­ter på V75-le­ken på Jä­gers­ro

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

4 Ulis­se Kro­nos svarade för en stark in­sats på Mo­mar­ken, det som trea i dö­dens på spetsvin­nan­de Fer­ra­ri BR. Nu är det in­te li­ka tufft och Jä­gers­ros ba­na pas­sar 4-åring­en myc­ket bättre.

5 Va­len­tin har tre seg­rar i år på Jä­gers­ro på tre för­sök. Han är stark, så 2640 är plus. 2 Can­to­na Ame­ri­ca nu bar­fo­ta runt om.

5 Flas­hing Victo­ry över­ty­ga­de vid skrällse­gern i V75 och hon vi­sa­de fort­satt topp­form se­nast, det bar­fo­ta runt om och som trea i rik­tigt vasst Klass Ii-lopp som vanns av ka­no­nen Na­tio­nal Prin­ce. Jag strec­kar sex häs­tar och min 12 Kend­ra Sil­vio är värd streck i det­ta lär­lings­lopp.

8 Mo­sa­i­que Fa­ce över­ty­ga­de vid se­gern se­nast på Mo­mar­ken och med det lop­pet i krop­pen blir det full ladd­ning här och jag tror att det blir ti­dig led­ning. Bar­fo­ta runt om och ba­ra sex mot­stån­da­re är ock­så plus­fak­to­rer.

4 Win­ner’s Wi­ne var rik­tigt bra vid V75-se­gern, men jag hop­pas att min 5 Quiz Töll ska kun­na va­ra med i se­ger­stri­den. Hon är vass på speed, så kla­rar hon spå­ret ut­an att bli het kan hon vin­na. Hel­täckt med fem streck. 10 Bra­vo Na­va­ro­ne, 3 Brei­da­bliks Nub­be och 11 DD’S Hit­man lär bju­da på en rik­tigt spän­nan­de fight, ja det här är tre häs­tar med guld­klass. Jag skul­le tro att Brei­da­bliks Nub­be tar led­ning­en, men de and­ra är 5-stjär­ni­ga mot­stån­da­re. Frå­gan är väl vem som gör grov­job­bet, Kolgji­ni med Bra­vo Na­va­ro­ne el­ler Tak­ter med DD’S Hit­man? Ja, det är nog ing­en 10.000-kro­nors­frå­ga pre­cis. 1 Eldrick Bo­ko och Ste­fan Sö­der­kvist har spår ett och Ste­fan är skick­lig på att sty­ra vol­ten, så det kan bli led­ning. I den po­si­tio­nen ta­lar allt för se­ger och jag sing­el­strec­kar. 4 Ia­go Zon har per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar, men jag hop­pas ta spets med 3 Qu­attro Töll – och då kör jag i den po­si­tio­nen. Sex streck.

THOMAS SY­STEM

V75-1: 2, 4, 5. Res: 6-3. V75-2: 3, 5, 9, 12, 13, 15. Res: 11-6. V75-3: 8 Mo­sa­i­que Fa­ce. Res: 6-5. V75-4: 1, 2, 4, 5, 7. Res: 8-12. V75-5: 3, 10, 11. Res: 2-5. V75-6: 1 Eldrick Bo­ko. Res: 7-5. V75-7: 1, 2, 3, 4, 5, 10. Res: 6-11. Sy­ste­met är på 1620 ra­der och kos­tar 810 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 4 Ulis­se Kro­nos i av­del­ning 1 blir det sy­ste­met på 540 ra­der och det kos­tar då 270 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.