”Jag kän­ner mig hem­ma ute i lan­det”

”Folk­ligt är fint. Jag har all­tid va­rit stolt över att va­ra lan­tis”, sä­ger dec­kardrott­ning­en från Fjäll­bac­ka. Där­för la hon sin boklan­se­ring på Gekås.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Malin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ malin.eirefelt@hn.se

Ca­mil­la Läck­berg är en av Sve­ri­ges bäst säl­jan­de för­fat­ta­re. Hen­nes nio böcker i Fjäll­bac­ka­se­ri­en har sålts i över 15 mil­jo­ner ex­em­plar i över 50 län­der. I går släpp­tes hen­nes ti­on­de bok i se­ri­en – ”Häx­an” – och för­fat­ta­ren val­de att flyt­ta lan­se­ring­en från hu­vud­sta­den, där hon ti­di­ga­re har hål­lit till. I stäl­let lan­se­ra­des boken på Gekås i Ul­la­red.

– DET VAR fak­tiskt mitt för­slag. Vi satt på ett stort lan­se­rings­mö­te med fem­ton per­so­ner från för­la­get plus min agent och dis­ku­te­ra­de lan­se­ring­en. Allt var spi­kat, för­u­tom var jag skul­le sig­ne­ra böcker på släpp­da­gen. För­la­get vil­le att det skul­le ske på nå­gon an­norlun­da plats. Jag ba­ra tit­ta­de mig om­kring och sa: hal­lå, Ul­la­red! Gekås är en så själv­klar plats, det är kons­tigt att ing­en ha­de kom­mit på det ti­di­ga­re, sä­ger Ca­mil­la Läck­berg.

Ny­li­gen har hon ätit lunch på ho­tel­let i Ul­la­red med va­ru­hu­sets vd Jan Wall­berg. Nu sit­ter hon i en sof­fa i Gekås re­cep­tion, svart­klädd, fix­ad i hå­ret och re­do för att mö­ta ett tvär­snitt av Sve­ri­ge, som hon sä­ger.

– Jag kän­ner mig hem­ma när jag kom­mer ut i lan­det. Det är det rik­ti­ga Sve­ri­ge – in­te Stock­holm.

KLOC­KAN ÄR KVART i ett. 13.00 bör­jar sig­ne­ring­en.

– Mi­na böcker har sin bas ute i lan­det, i det folkliga. Gekås är ett folk­nö­je och en upp­le­vel­se. Det är en hap­pe­ning, en ut­flykt och ett även­tyr. Det tyc­ker jag är coolt. Jag gil­lar att mö­ta folk ute i lan­det och här sam­las folk från he­la lan­det.

Att va­ra folk­lig. Folk­nö­jen. Böcker för fol­ket. En kvin­na från lan­det.

– Jag fick ut­näm­nel­sen årets lan­tis för nå­got år se­dan. Det är det fi­nas­te jag fått. Att va­ra folk­lig är fint, tyc­ker jag.

ATT LÄM­NA ELITISMEN och rik­ta sig mot ”van­ligt folk” är nå­got som hörs allt of­ta­re i of­fent­lig­he­ten. Då för­knip­pas det of­ta med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Sve­ri­ge och Donald Trump i USA.

– Jag har ju all­tid gil­lat folk­lig­het. Jag har all­tid va­rit stolt över att jag kom­mer från lan­det. Jag har kal­lat mig för för­fattar­värl­dens fop­pa­toff­la i många år.

Tror du att du upp­fat­tas som folk­lig?

– Bå­de och. Jag har fo­ten i bå­da värl­dar. De som följer mig i so­ci­a­la me­di­er ser bå­de var­da­gen med för­sko­le­hämt­ning och -läm­ning, hand­ling och fa­lu­korv i ugn. Se­dan är det rö­da mat­tan och gala­klä­der men jag tror att många tän­ker: hon ha­de ett liv som jag, li­te av en as­kung­e­sa­ga, att jag får kli­va ur var­da­gen ibland.

Tror du vi kom­mer se mer av att in­te lan­se­ra böcker på NK?

– Jag hop­pas det. Man får ett an­nat per­spek­tiv när man ger sig ut

”Jag är pop­pis och säl­jer myc­ket böcker men det be­hö­ver in­te be­ty­da att det kom­mer myc­ket folk när jag sit­ter centralt i Stock­holm”

CA­MIL­LA LÄCK­BERG

i lan­det.

Gekås vd Jan Wall­berg nic­kar en­tu­si­as­tiskt och ger tum­men upp vid si­dan om.

– Men det be­ror på vad man har för mål­grupp. Det är na­tur­ligt för mig, men har man Stock­holms kul­tu­re­lit som mål­grupp ska man kanske in­te ge sig iväg till Mel­le­rud.

SIST CA­MIL­LA LÄCK­BERG var på Gekås var 2014, när hon, någ­ra vän­ner och de­ras barn åk­te runt på cam­pingse­mes­ter i Sve­ri­ge, nå­got som de kal­la­de för ”Milfs on tour”. Fö­re 2014 ha­de för­fat­ta­ren in­te va­rit i va­ru­hu­set på kanske tjugo år, sä­ger hon. Hon vet in­te vad som vän­tar hen­ne när hon nu ska ut i va­ru­hu­set och sig­ne­ra.

– Jag är pop­pis och säl­jer myc­ket böcker men det be­hö­ver in­te be­ty­da

att det kom­mer myc­ket folk när jag sit­ter centralt i Stock­holm. Folk är väl­digt blasé. Men åker jag till väst­kus­ten bru­kar det va­ra lång kö och myc­ket folk.

Det är ti­on­de boken. Är det sista i se­ri­en? – Nej. Hur myc­ket vet du om näs­ta bok?

– In­te ett skit än så länge men jag har ab­so­lut tänkt mig en fort­sätt­ning. Jag har ald­rig be­stämt mig för hur många jag ska skri­va.

Bild: OLA FOL­KES­SON

DET VAR KÖ. I Stock­holm kan det va­ra glest när Ca­mil­la Läck­berg sig­ne­rar böcker, sä­ger hon. ”Där är folk så blasé.” Men ute i lan­det bru­kar hon va­ra mer po- pu­lär.

Bild: OLA FOL­KES­SON

HÄX­AN. Ca­mil­la Läck­berg är stolt över att hon har skri­vit boken. Häx­pro­ces­ser och 1600-ta­let var mer svår­re­se­ar­chat än hon först trod­de.

Bild: OLA FOL­KES­SON

FÖRST. He­len Mar­tis, i mönst­rad jac­ka, från Mo­ra var på Gekås med sin sys­ter. Halv ett star­ta­de hon en kö.

Bild: OLA FOL­KES­SON

NÖJD VD. Jan Wall­berg är glad att han kan er­bju­da si­na kun­der att få träf­fa Ca­mil­la Läck­berg i va­ru­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.