”Man vill gå ihop mot ter­rorn”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

”Man vill man spe­la än­nu mer nu. Man vill va­ra där till­sam­mans och gå ihop, mot det som ter­rorn för­sö­ker gö­ra”

EMMI CHRISTENSSON.

Falkenbergaren Jan­ne An­ders­son, vd för 2En­ter­tain, ställ­de in al­la fö­re­ta­gets nö­je­se­ve­ne­mang i Stock­holm på fre­dags­kväl­len. Det drab­ba­de Emmi Christensson som spe­lar hu­vud­rol­len i Fan­to­men på ope­ran. Hon var dess­utom på Åh­léns ba­ra en halv­tim­me in­nan ter­rorat­ten­ta­tet.

Det Fal­ken­bergs­grun­da­de nö­jes­fö­re­ta­get 2En­ter­tain ar­ran­ge­rar mäng­der av nö­je­se­ve­ne­mang i Stock­holm. Ef­ter at­ten­ta­tet på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen, där fle­ra män­ni­skor mis­te li­vet, med­de­la­de fö­re­ta­get att de ställ­de in al­la si­na eve­ne­mang på fre­dags­kväl­len, bland an­nat på Ham­bur­ger Börs, Chi­na Te­a­tern och Cir­kus.

– He­la Stock­holm stängs ner, sä­ger 2En­ter­tains vd, falkenbergaren Jan­ne An­ders­son på fre­dags­kväl­len.

i Gö­te­borg när

HAN SATT I MÖ­TEN

at­ten­ta­tet hän­de.

– När jag fick sam­ta­let från Stock­holm ef­ter tre rådde li­te pa­nik. Då cir­ku­le­ra­de det ryk­ten om att nå­gon sköt i Gal­le­ri­an och på Stu­re­plan men det ver­kar ju in­te va­ra sant, sä­ger han.

Var­för stäl­ler ni in?

– Tun­nel­ba­nan och all kol­lek­tiv­tra­fik är in­ställd. Po­li­sen har upp­ma­nat män­ni­skor att in­te be­fin­na sig i cent­rum och al­la vå­ra teat­rar och lo­ka­ler lig­ger i cent­rum så det finns ing­en möj­lig­het att spe­la fö­re­ställ­ning­ar­na. Var­ken skå­de­spe­la­re, en­semb­le el­ler publik har möj­lig­het att ta sig dit.

Ter­rorat­ten­ta­tet i Pa­ris rik­ta­de sig mot nö­je­se­ve­ne­mang. Stäl­ler ni in av räds­la för att yt­ter­li­ga­re at­ten­tat ska rik­tas mot er?

– Nej, så är det in­te. Det hand­lar om att po­li­sen har upp­ma­nat män­ni­skor att in­te be­fin­na sig i ci­ty.

2En­ter­tain stäl­ler ba­ra in fre­da­gens eve­ne­mang, än så länge.

– Vi åter­kom­mer med mer in­for­ma­tion gäl­lan­de bil­jett­han­te­ring. Tro­ligt­vis kom­mer vi er­bju­da dem som skul­le gå på te­a­ter att bo­ka om sin bil­jett el­ler att få peng­ar­na till­ba­ka.

HAN TYC­KER ATT det finns en bra ru­tin för att stäl­la in eve­ne­mang.

– Vi hörs på te­le­fon, en grupp, och fat­tar ett be­slut. Se­dan kom­mu­ni­ce­ras be­slu­tet till så många som möj­ligt, sä­ger Jan­ne An­ders­son.

När HN pra­tar med honom sit­ter han i bi­len på väg hem till Fal­ken­berg.

– Det är helt otro­ligt att så­dant här hän­der. Jag är så choc­kad. Man vet knappt vart man ska ta vägen. Man kan tro att det är en film, sä­ger han.

Emmi Christensson, mu­si­kalar­tist från Ves­sige­bro som spe­lar hu­vud­rol­len 2En­ter­tains pro­duk­tion Fan­to­men på ope­ran på Cir­kus, har pre­cis kom­mit hem till sin lä­gen­het när HN pra­tar med hen­ne se­na­re på fre­dags­kväl­len.

– Jag och en kompis möt­tes vid Åh­léns strax ef­ter två i ef­ter­mid­dags, sä­ger Emmi Christensson.

DET VAR BA­RA drygt en halv­tim­me fö­re at­tac­ken.

– Min kompis köp­te en par­fym. Se­dan gick vi vi­da­re.

När de kom ut från Za­ra-bu­ti­ken som lig­ger vid Norr­malm­storg, nä­ra Kungs­träd­går­den, var det myc­ket män­ni­skor ut­an­för och nå­gon sa att det ha­de va­rit en ter­ror­at­tack.

– Min kompis mam­ma ring­de hen­ne och frå­ga­de om hon var okej. Då fick vi ve­ta vad som ha­de hänt. Vi viss­te in­te vart vi skul­le ta vägen, var det var tryggt, så vi gick till Chi­na­te­a­tern.

Där ha­de Emmi Christensson och hen­nes kompis te­a­ter­kol­le­ger.

– Vi var först be­red­da att ta oss till Cir­kus för att spe­la fö­re­ställ­ning­en. Men när po­li­sen sa att al­la skul­le hål­la sig in­ne och av­stå från cent­rum för­stod vi att det skul­le bli svårt för al­la att ta sig dit. Se­na­re fick vi ve­ta att fö­re­ställ­ning­en var in­ställd, sä­ger Emmi Christensson.

SAM­MA KVÄLL SOM en te­a­ter ut­sat­tes för ett ter­rorat­ten­tat i Pa­ris spe­la­de Emmi Christensson Fan­to­men på ope­ran i Lon­don.

– Al­la kol­le­ger pra­ta­de om det den kväl­len. Att det var mot en te­a­ter. Vi var skär­ra­de. Men så­da­na lo­ka­ler med myc­ket män­ni­skor är ju käns­li­ga för så­da­na här sa­ker. Hon tyc­ker att det är obe­hag­ligt. – Å and­ra si­dan vill man ba­ra spe­la än­nu mer nu. Man vill va­ra där till­sam­mans och gå ihop, mot det som ter­rorn för­sö­ker gö­ra, sä­ger Emmi Christensson.

Bild: STI­NA STJERNKVIST/TT

VAR PÅ ÅH­LÉNS. Emmi Christensson, mu­si­kal­stjär­na från Ves­sige­bro, spe­la­de in­te Fan­to­men på ope­ran i går, som hon bru­kar. Fö­re­ställ­ning­en ställ­des in, som det mesta i Stock­holm på fre­dags­kväl­len.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENSSON/AR­KIV

IN­STÄLLT. Jan­ne An­ders­son ställ­de in al­la 2En­ter­tains eve­ne­mang i Stock­holm un­der fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.