Ond bråd hu­mor i den nya Svt-pa­ro­din Fal­let

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN BERGLUND/TT

En hård­nac­kad svensk po­lis och en kon­flik­trädd brit­tisk kom­mis­sa­rie lö­ser ett bes­ti­a­liskt ri­tu­al­mord i en idyl­lisk svensk små­stad. Lå­ter det som en pa­ro­di? Det är det ock­så.

I SVT:S nya se­rie Fal­let blir en brit­tisk man bru­talt mör­dad i det lil­la sam­häl­let Norr­bac­ka. Po­li­sen Sop­hie Borg kal­las in för att ut­re­da mor­det och pa­ras mot­vil­ligt ihop med en in­rest brit­tisk kol­le­ga, den för­syn­te Tom Brown.

– Var­je gång jag fick på mig Sop­hie Borgs skinn­jac­ka fick jag ett helt nytt kropps­språk, sä­ger skådespelaren Li­sa Hen­ni.

FÖR ATT HIT­TA sin pa­ro­di­po­lis häm­ta­de hon in­spi­ra­tion från Sa­ga Norén i Bron, Sa­rah Lund i Brot­tet och Car­rie Mat­hi­son i Ho­me­land. Re­sul­ta­tet blev en kom­pro­misslös och skjut­glad po­lis som har ex­tremt svårt sam­ar­be­ta och ly­da or­der.

– Al­la har varsitt sä­re­get drag och det är in­tres­san­ta ka­rak­tärs­drag att le­ka med och se hur man kan ta det vi­da­re, sä­ger hon.

Fal­let må pa­ro­di­e­ra hård­kok­ta nor­dis­ka mord­histo­ri­er, men för att hit­ta rätt be­höv­des mer än ba­ra fik­ti­va för­la­gor. För att för­be­re­da sig in­för rol­len fick Li­sa Hen­ni träna hos bå­de mi­li­tä­ren och en Stock­holmspo­lis – allt för att skapa tro­vär­dig­het.

– Det tyc­ker jag att vi har lyc­kats med. Jag pra­ta­de med po­li­sen ef­ter att han sett den förs­ta trai­lern och han var väl­digt nöjd med de po­li­siä­ra bi­tar­na. Så det är ett bra be­tyg, sä­ger hon

LI­SA HEN­NI ME­NAR att det är just det som gör se­ri­en ro­lig. Po­li­ser­na kanske in­te all­tid lyc­kas med det som de tar sig för, men de för­sö­ker verk­li­gen. Sam­ti­digt är se­ri­en bå­de blo­dig och bru­tal med slags­mål och skott­loss­ning­ar.

– Det finns oli­ka in­gång­ar i hu­mor och in­gång­en som vi har valt i vår se­rie är ge­nom tro­vär­dig­het. Att man gör det man gör på rik­tigt, sä­ger Li­sa Hen­ni.

I ROL­LEN SOM Sop­hie Borgs oma­ka po­lis­part­ner Tom Brown syns den brit­tis­ka skådespelaren Adam God­ley, känd från bland an­nat Bre­a­king bad.

– Det var fan­tas­tiskt att job­ba med honom för att han är en så otro­ligt ge­ne­rös skå­de­spe­la­re. Vi ha­de väl­digt kul till­sam­mans, bå­de på in­spel­ning­en och ut­an­för, sä­ger Li­sa Hen­ni.

Fal­let har pre­miär i SVT1 på lång­fre­da­gen.

Bild: SVT

NYTT TV-GÄNG. Det lil­la sam­häl­let Norr­bac­ka ska­kas av ett bes­ti­a­liskt ri­tu­al­mord. Det oma­ka pa­ret Sop­hie Borg och den brit­tis­ke kol­le­gan Tom Brown (spe­lad av Adam God­ley, till väns­ter) tar sig an fal­let.

Bild: SVT

POLISPARODI. Li­sa Hen­ni är hård­nac­kad po­lis i SVT:S krim­pa­ro­di Fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.