Ori­gi­nellt om kärlek och hip­hop

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”The get down” är en ban­bry­tan­de mu­si­ka­lisk re­sa om hur hip­ho­pen föd­des ur di­scomu­si­ken. I cent­rum står det unga kär­lekspa­ret Eze­ki­el ”Books” Fi­gu­e­ro och My­le­ne Cruz.

I sä­song två är vi till­ba­ka i Bronx, New York, i slu­tet av 1970-ta­let. Ett år har gått och ung­do­mar­na bör­jar bli vux­na och ställs in­för nya ut­ma­ning­ar. Vi får lä­ra kän­na roll­fi­gu­rer­na mer på dju­pet när de mås­te be­stäm­ma sig för hur långt de är vil­li­ga att gå för att upp­nå si­na dröm­mar.

NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.