Cho­klad­glass go­dast bland årets ny­he­ter.

Nam­net var en för­ut­sä­gel­se som slog in. Pinnglas­sen Mega hit trip­pel cho­klad slog ut allt mot­stånd, när Kon­su­ment­pa­ne­len tes­ta­de ny­he­ter.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA STRÖMBERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Vin­na­ren blev en­sam om topp­no­te­ring­en fem fy­rar i be­tyg. Hal­va pa­ne­len val­de den som den ab­so­lut go­das­te glas­sen av al­la tes­ta­de. ”En glass som tog slut för fort”, skrev An­na Mell­gren i sitt pro­to­koll. Men för and­ra var den in­te ba­ra god, ut­an ock­så mät­tan­de:

– Ef­ter den fick jag er­kän­na mig be­seg­rad, kon­sta­te­ra­de Sofia Lind­berg när hon ef­ter testets slut tit­tar på si­na två tall­ri­kar med res­ter­na av sam­man­lagt tio pinnglas­sar och stru­tar.

testet be­stod av bär-, is- el­ler smoot­hie-glas­sar, me­dan and­ra del en­var cho­kladin­spi­re­rad. Pre­cis som vin­na­ren Mega hit trip­pel cho­klad från Hemglass.

– De fris­ka glas­sar­na pas­sar bäst en varm som­mar­dag, för när man sit­ter i so­len vill man ha nå­got syr­ligt och fräscht. Men en cho­klad­glass kan man äta när som helst, för att be­lö­na sig själv el­ler som en ef­ter­rätt på lun­chen, sä­ger Cha­lang Ab­dul­ka­dir.

Melin­da Carls­son tyck­te i försto­ne att det var svårt att ut­se en fa­vo­rit:

– Jag gil­lar ju bå­de fris­ka glas­sar och cho­klad, kon­sta­te­ra­de hon men fast­na­de slut­li­gen för trip­pel­cho­kla­den.

I om­dö­met i pro­to­kol­let be­to­na­de hon att den ha­de ”mus­tig cho­klad­smak som ba­lan­se­ras väl

av va­nilj­glas­sen in­u­ti”.

Hemglass har yt­ter­li­ga­re fy­ra glas­sar i sitt sor­ti­ment med för­nam­net Mega hit, utö­ver vå­rens ny­kom­ling med trip­pel cho­klad med vit­cho­klad grädd­glass och ka­ka­os ås som dop­pats i mörk cho­klad.

SOFIA LIND­BERG

Fö­re­ta­get har fem­tio­år­sju­bi­le­um näs­ta år: 1968 rul­la­de den förs­ta hemglass­bi­len ut på en le­ve­ran­stur i Tä­by. Idén kun­de för­verk­li­gas tack va­re att allt fler fa­mil­jer fått frys­box­ar i hem­men. Det bör­ja­de med egen glass­fa­brik, men i dag görs hälf­ten av de­ras glas­sar, ef­ter eget re­cept, av Sia och Eng­el­holms­glass och den and­ra hal­van i Tyskland.

stop­pa glas­sar i fry­sen för se­na­re för­tä­ring bru­kar sä­gas va­ra för­kla­ring­en till hög glasskon­sum­tion i Nor­den jäm­fört med ex­em­pel­vis det var­ma­re Me­del­havs­om­rå­det, där man kö­per ute för att äta di­rekt.

På andra­plat­sen i vårt test och be­lö­na­de med fy­ra fy­rar av Kon­su­ment­pa­ne­len

blev det trångt: Coo­ki­es & cream, Mag­num doub­le coconut och Hal­lon – al­la med cho­klad­te­ma på oli­ka vis.

Än­nu träng­re blev det på tred­je­plat­sen där fy­ra glas­sar fick sam­sas med tre fy­rar var­de­ra i be­tyg: Ki­na wa­fers, Piña co­la­da, So­le­ro straw­ber­ry smoot­hie och Päron­split (Tri­umfs ver­sion av klas­si­kern med an­nat va­ru­mär­ke och två T på slu­tet).

fick två fy­rar i be­tyg som be­ty­der god­känt, även ve­ganglas­sen Cho­ice som ham­na­de sist av vå­ra tes­ta­de ny­he­ter. Men Pa­ul Sjöö Johansson tyck­te att den in­te ens sma­ka­de glass. Ef­ter att pro­to­kol­len ha­de läm­nats in fick han och övri­ga del­ta­ga­re ve­ta att den in­ne­hål­ler va­nilj­ris­glass och är så­väl mjölk­fri som lak­tos-, so­ja­och glu­ten­fri.

Någ­ra öns­ke­mål fram­för­des ock­så, ef­ter att ha ätit glass som sma­kar som en drink, som jord­gubbs­sylt, en som ha­de cho­klad i fle­ra la­ger med rin­nan­de sås in­u­ti och glass med kaksmu­lor. Fred­rik Schan­dorff vill gär­na ha en blå­bärs­glass, me­dan Ro­land Löf­blad ef­ter­lys­te den re­nas­te re­na glass: ba­ra va­nilj och ing­et mer.

– En puck­stång me­nar du? ut­brast den del av pa­ne­len som min­des den­na.

”Ef­ter den fick jag er­kän­na mig be­seg­rad.”

Kon­su­ment­pa­ne­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.