Mat­bran­schen ra­tas av sko­le­le­ver

BRISTYRKE: Mat är tren­di­ga­re än nå­gon­sin men än­då är det få som väl­jer ut­bild­ning­ar in­om om­rå­det. I bå­de Var­berg och Fal­ken­berg till­hör gym­na­si­ets re­stau­rang­pro­gram de minst po­pu­lä­ra.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Det he­la är smått pa­ra­dox­alt. Å ena si­dan ver­kar det va­ra tren­di­ga­re än nå­gon­sin att la­ga mat.

Det går knappt att knäp­pa på tv:n ut­an att mö­tas av du­el­le­ran­de mäs­terkoc­kar, kän­di­sar som de­lar med sig av si­na bäs­ta re­cept el­ler mat­in­tres­se­ra­de tand­lä­ka­re som för­sö­ker täv­la sig till en ny kar­riär bland ka­strul­ler­na. Det blog­gas mat och pod­das mat och plop­par stän­digt upp nya re­stau­rang­er.

Å AND­RA SI­DAN tycks det­ta in­te ha haft nå­got ge­nom­slag alls på gym­na­sie­sko­lor­nas re­stau­rangoch livs­me­dels­pro­gram. Tvärt om. An­ta­let sö­kan­de har sjun­kit re­jält de se­nas­te åren. I bå­de Fal­ken­berg och Var­berg till­hör de nu de minst po­pu­lä­ra pro­gram­men.

– Det är in­te ba­ra vi som är drab­ba­de. Det ser li­ka­dant ut i he­la lan­det, sä­ger Fredrik Sollenius, re­stau­rang­lä­ra­re på Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la.

HANS PRO­GRAM HAR plats för 24 elever i var­je års­kurs. Men en­dast 10 ni­on­de­klas­sa­re har valt det som sitt första­handsval till hös­ten. En re­jäl dipp jäm­fört med de 17-18 elever som bru­kar sät­ta det överst bland si­na gym­na­si­e­val.

Ung­e­fär li­ka­dant ser det ut på Ps-gym­na­si­et i Var­berg, 12 första­handsval till 24 plat­ser. Fast där har söktryc­ket va­rit lågt un­der fle­ra års tid.

FREDRIK SOLLENIUS TYC­KER att det he­la är myc­ket märk­ligt.

– Vi mås­te få ele­ver­na att tän­ka om. De som bör­jar här får jobb ef­ter stu­den­ten. Det är ett ro­ligt och kre­a­tivt jobb och bran­schen skri­ker ef­ter koc­kar, sä­ger han.

Fredrik Sollenius tror att det sjun­kan­de an­ta­let sö­kan­de kan ha att gö­ra med en all­män upp­fatt­ning om att yr­kes­för­be­re­dan­de pro­gram stäng­er dör­ren för fram­ti­da hög­sko­lestu­di­er.

– Det har va­rit en nedåt­gå­en­de trend se­dan den nya lä­ro­pla­nen kom 2011. Där­för är det vik­tigt att sä­ga att man fort­fa­ran­de kan lä­sa sig till hög­sko­le­be­hö­rig­het även på de yr­kes­för­be­re­dan­de pro­gram­men om man vill det, sä­ger han.

I RESTAURANGPROGRAMMETS kök på Stads­te­ras­sen i Fal­ken­berg träf­far vi 18-åri­ge Oscar Scheff­ler. Han dröm­mer om att öpp­na en egen re­stau­rang i fram­ti­den, men först vill han ut och job­ba och skaf­fa sig er­fa­ren­het.

Ny­li­gen var han up­pe i Juk­ka­sjär­vi och gjor­de prak­tik i kö­ket på det be­röm­da isho­tel­let.

– Det var en un­der­bar upp­le­vel­se att få se nå­got helt nytt och la­ga en an­nan typ av mat än vad jag är van vid, sä­ger han.

Oscar Scheff­ler tar stu­den­ten i vår och isho­tel­let har re­dan er­bju­dit

”Vi mås­te få ele­ver­na att tän­ka om. De som bör­jar här får jobb ef­ter stu­den­ten”

FREDRIK SOLLENIUS, re­stau­rang­lä­ra­re i Fal­ken­berg,

DRÖM­MER OM EGET. Oscar Scheff­ler vill star­ta en egen re­stau­rang i fram­ti­den. Men först ser det ut att bli jobb på isho­tel­let i Juk­ka­sjär­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.