Ma­ni­fes­ta­tion ef­ter terror­dåd

Tu­sen­tals sam­la­des för att hed­ra off­ren och vi­sa kär­lek

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Tu­sen­tals män­ni­skor sam­la­des på Ser­gels Torg för att hed­ra off­ren ef­ter ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan. Sam­ti­digt har yt­ter­li­ga­re en per­son an­hål­lits, miss­tänkt för in­bland­ning i då­det.

Kär­le­ken ström­ma­de på Ser­gels torg i cen­tra­la Stock­holm när tu­sen­tals män­ni­skor sam­la­des för att hed­ra off­ren för det miss­tänk­ta ter­rorat­ten­ta­tet.

– Vi står star­ka när det är som svå­rast, sä­ger Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S).

I går spe­la­de in­te ål­der, re­li­gi­on el­ler sam­hälls­klass nå­gon roll. Al­la var stock­hol­ma­re – pac­ka­de som sill­lar från bu­ti­ker­nas skylt­föns­ter i yt­ter­kan­ter­na fram till skydds­räc­ke­na, i trap­por­na, i tor­gets ab­so­lu­ta mitt och i skar­var­na. De ap­plå­de­ra­de, gjor­de se­ger­teck­net och höll varand­ra i arm­krok.

–Rent krasst är det­ta att ge ett lång­fing­er till ter­ro­ris­men, sä­ger 40-åri­ge stock­hol­ma­ren CJ Åker­berg.

När kloc­kan slog 14.53 tyst­na­de al­la tu­sen­tals män­ni­skor för att hed­ra off­ren för det miss­tänk­ta ter­rorat­ten­ta­tet som in­träf­fa­de på mi­nu­ten två dygn ti­di­ga­re.

– Vi ska in­te lå­ta ha­tet för­blin­da oss el­ler skräc­ken för­gö­ra oss, el­ler på­ver­ka oss i vå­ra am­bi­tio­ner att va­ra värl­dens bäs­ta land, sa­de Da­mon Rasti, som ar­ran­ge­ra­de ma­ni­fes­ta­tio­nen till­sam­mans med Nisha Be­sa­ra.

– Ta va­ra på kär­le­ken som flö­dat un­der de se­nas­te två dyg­nen. Det kan vi ba­ra gö­ra till­sam­mans, sa­de Nisha Be­sa­ra.

Sys­kon­pa­ret Ka­ri­ma Lind­berg, 30 och Ha­di Is­mail, 32, från Stock­holm, höll upp var sin skylt med tex­ten ”Vi för­dö­mer våld och ter­ror. Fred och kär­lek från svens­ka mus­li­mer”.

– Jag är här för att vi­sa mitt stöd och att jag för­dö­mer det­ta, sa­de Ka­ri­ma Lind­berg.

– Ter­ro­rism och hat är in­te en del av vår re­li­gi­on, sa­de Ha­di Is­mail.

Re­ge­ring­en och op­po­si­tio­nen fanns på plats. In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S), ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) och Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re Anna Kin­berg Bat­ra stod tys­ta vid si­dan av ar­ran­gö­rer­na och ta­lar­na på sce­nen. Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S) tac­ka­de polisen och rädd­nings­tjäns­ten, och för­s­kol­lä­rar­na som stan­nat kvar med bar­nen när för­äld­rar­na in­te kun­de häm­ta dem.

– Vi står star­ka när det är som svå­rast. Stock­holm står enat, sä­ger Wann­gård. No­ra Na­dam, 19, och Fan­ny Haeff­ner, 18, kra­ma­de en av de många po­li­ser som be­va­ka­de ma­ni­fes­ta­tio­nen:

– De gjor­de det som kräv­des. Jag äls­kar att det går att li­ta på polisen, sä­ger No­ra Na­dam.

– I en kris­si­tu­a­tion mås­te nå­gon ta led­ning­en, och i det här fal­let gjor­de de det. Man kän­ner sig trygg, sä­ger Fan­ny Haeff­ner.

Även på många and­ra plat­ser i lan­det hölls ma­ni­fes­ta­tio­ner för att hed­ra de som drab­bats vid at­tac­ken.

Erik Pauls­son Rönn­bäck/tt

Vi ska in­te lå­ta ha­tet för­blin­da oss el­ler skräc­ken för­gö­ra oss. ■■DA­MON

RASTI, en av dem som ar­ran­ge­ra­de ma­ni­fes­ta­tio­nen.

FO­TO: MAJA SUSLIN/TT

Kär­lek och om­tan­ke. Tu­sen­tals män­ni­skor fyll­de Ser­gels torg, ba­ra ett sten­kast från at­ten­tats­plat­sen på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.