Många frå­ge­tec­ken i världs­po­li­ti­ken

Trump änd­ra­de stånd­punkt på någ­ra tim­mar och den på­gåen­de världs­po­li­ti­ken är nu mer kom­pli­ce­rad än hand­ling­ar­na i al­la på­gåen­de tv-se­ri­er.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavsson 010 471 53 70 • dag.gustavsson@hn.se

LEDARKOMMENTAR 10/4. Jag und­vi­ker att bör­ja föl­ja oli­ka tv-se­ri­er där­för att tv-bo­la­gen allt som of­tast lå­ter dem fort­gå i allt för många sä­song­er och av­slu­tas först när tit­tar­sif­for­na svi­ker. När då sluttex­ten går ef­ter sista av­snit­tet sit­ter man of­tast där som ett frå­ge­tec­ken ef­tersom långt ifrån al­la in­tri­ger bli­vit ut­red­da och många frå­gor in­te fått si­na svar.

Jag in­ser sam­ti­digt att i li­vet som på­går, i det lil­la men just nu fram­förallt i det sto­ra, ock­så kan ses som en slags på­gåen­de se­rie där man onek­li­gen ock­så kan fun­de­ra på hur det kom­mer att slu­ta. Den­na se­rie väl­jer jag dock att föl­ja ef­tersom den är verk­lig och in­te fik­tion… även om den på många sätt fak­tiskt fram­står som just fik­tion.

I DET STO­RA li­vet, till det­ta räk­nas gi­vet­vis hän­del­ser som at­ten­ta­tet i Stock­holm, men i det­ta fall syf­tar jag på världs­po­li­ti­ken och det som hänt i ”se­ri­en om kri­get i Sy­ri­en” vil­ket ren­de­rar höga ”tit­tar- och lyss­nar­siff­ror”. Do­nald Trump har valt att gö­ra det som många ef­ter­frå­gat, det vill sä­ga sett till att USA går in och tar mer ställ­ning i det lång­drag­na kri­get i Sy­ri­en. Dä­re­mot gör han det ut­an att ha för­ank­rat det i kon­gres­sen. Han gör det ut­an att för­sö­ka för­ank­ra age­ran­det i FN. Han, som ut­ta­lad Pu­tin-vän, gör det på ett sätt som up­pen­bart kom­mer att stö­ra den re­la­tio­nen.

Do­nald Trump age­rar (häv­dar han) där­för att bil­der på sy­ris­ka barn som kvävs i en kem­va­pen­at­tack blev drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över. Det känns i och för sig be­tryg­gan­de att den­ne an­nars hård­fö­re man vi­sar em­pa­ti, men det är nu av­gö­ran­de att be­vi­sen verk­li­gen läggs fram för att det fak­tiskt var As­sad-re­gi­men som låg bakom den se­nas­te ga­s­at­tac­ken. Om mot­sat­sen be­vi­sas ris­ke­rar istäl­let USA:S in­bland­ning ba­ra yt­ter­li­ga­re för­vär­ra si­tu­a­tio­nen.

Att Do­nald Trump trots allt vi­sat sig in­te va­ra en Pu­tin-kra­ma­re är på många sätt be­tryg­gan­de, men det är väl även up­pen­bart att mot­sat­sen in­te hel­ler är helt önsk­värd. En kall re­la­tion mel­lan två världs­le­da­re vars age­ran­de of­tast är obe­räk­ne­ligt ing­er ing­en stör­re trygg­het.

OCH NU DÅ? Man vet lik­som in­te alls hur det kom­mer att slu­ta. Med tan­ke på hur kom­pli­ce­rad he­la hand­ling­en bli­vit ha­de det på många sätt va­rit skönt om ma­nus­för­fat­ta­ren för den på­gåen­de världs­po­li­ti­ken över­ras­ka­de oss al­la ge­nom att plöts­ligt lå­ta Bob Ewing (tv-se­ri­en Dal­las) stå där i duschen med för­kla­ring­en till värl­dens be­folk­ning att allt ba­ra va­rit en lång och job­big dröm.

Bild: ALEX BRANDON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.