Öpp­na hjär­tan dö­dar in­te barn

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HAL­DES­TEN 010-471 53 70 ma­ria.hal­des­ten@hn.se

En el­va­å­rig flic­ka kom­mer ald­rig mer hem. Likt ef­ter terror­då­det i Nice, då minst 10 barn mis­te li­vet, ha­de flic­kans oro­li­ga för­äld­rar hun­nit ef­ter­ly­sa dot­tern i so­ci­a­la me­di­er. Många ha­de hun­nit de­la bil­der­na, hun­nit hop­pas att hon skul­le hit­tas vid liv. Nu de­lar många istäl­let för­äld­rar­nas sorg. Min jämn­å­ri­ga dot­ter stäl­ler den själv­kla­ra frå­gan: – Hur sjut­ton kan nå­gon vil­ja dö­da barn, han mås­te väl va­ra helt sjuk i hu­vu­det?

Frisk el­ler sjuk? Sva­ret är, som det bru­kar he­ta, kom­pli­ce­rat.

Ta An­ders Be­hring Brei­vik, Han rik­ta­de mål­med­ve­tet in sig mot just barn, ställ­de sig an­sik­te mot an­sik­te mot flic­kor och poj­kar som bad för si­na liv, och tryck­te kall­blo­digt av.

Un­der rät­te­gång­en för­kla­ra­de Brei­vik att ung­do­mar­na på Utöya, i hans ögon, var “le­gi­ti­ma mål”, då de var med­lem­mar i ett ung­doms­för­bund.

Hur sjukt det re­so­ne­mang­et är, tvis­ta­de se­dan de lär­de om. Två rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­ar gav oli­ka svar.

ATT TERRORISTERS VERKLIGHETSUPPFATTNING är all­var­ligt störd, att ra­di­ka­li­se­ring­en är ett slags hjärn­tvätt, är de fles­ta en­se om. Sam­ti­digt vi­sa­de Brei­viks fäng­el­se­dom att även de grym­mas­te av ter­ro­ris­ter kan be­trak­tas som till­räk­ne­li­ga.

Dot­tern ger jag dock en enkla­re för­kla­ring. Att ter­ro­ris­ter kan dö­da ur­skilj­nings­löst för att de slu­tat be­trak­ta si­na “fi­en­der” som män­ni­skor.

Jag lå­ter sam­ti­digt bli att be­rät­ta att hen­nes egen mam­ma, i da­gar­na, ock­så in­di­rekt ut­setts till ett le­gi­timt mål.

Ilsk­na “Sve­ri­ge­vän­ner” häl­sar via in­lägg och kom­men­ta­rer i so­ci­a­la me­di­er att de nu har osäk­rat si­na va­pen. Up­pen­bar­li­gen har de in­te ba­ra ter­ro­ris­ter i sik­te. Fak­tum är att en­ligt vis­sa ökän­da “de­bat­tö­rer” är den miss­tänk­te, en­sam­me gär­nings­man­nen näs­tan en pa­ren­tes. Det ta­las om att lå­ta mas­sor­nas ils­ka rik­tas mot de yt­terst an­sva­ri­ga – mot “si­o­nis­ter­nas och isla­mis­ter­nas hant­lang­a­re i me­di­e­hu­sen och i re­ge­ring­en Löfven och re­ge­ring­en Re­in­feldt“.

Det är in­te ba­ra osak­ligt ut­an ock­så ex­tremt kor­kat. In­ser des­sa “Sve­ri­ge­vän­ner” in­te att de går ter­ro­ris­ter­nas ären­den? Att så split är ju ter­ro­ris­ter­nas mål.

Det ta­las ock­så om att då­det kun­de ske för att vi svens­kar va­rit för “na­i­va”, för il­la för­be­red­da och haft för få över­vak­nings­ka­me­ror. Li­ka na­i­va som brit­ter­na, möj­li­gen?

Är det nå­gon stad som of­ta här­jats av ter­ror är det Lon­don. Än­då kun­de ett näs­tan iden­tiskt dåd ske där - helt en­kelt för att den sor­tens at­tac­ker är ex­tremt svå­ra att skyd­da sig mot. Det­ta trots enormt om­fat­tan­de ka­me­raö­ver­vak­ning. Fak­tum är att in­te ens ring­mu­rar och vall­gra­var kan ge ett hund­ra­pro­cen­tigt skydd.

SÅ HUR GÅR vi vi­da­re? De­tal­jer kring allt från po­lis­re­sur­ser till lagskärp­ning­ar dis­ku­te­ras. Men det hu­vud­sak­li­ga sva­ret finns i den by­ge­men­skap då­det väck­te hos så många stock­hol­ma­re. Det är in­te öpp­na dör­rar, vän­li­ga ges­ter och med­mänsk­lig om­sorg som är ho­tet mot det svens­ka sam­häl­let. Det är vägen fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.