KD le­ve­re­rar kon­kre­ta för­slag

”800 krist­de­mo­kra­ter sam­las till kom­mun­da­gar”.

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVSSON

LEDARE 10/4. Den­na ru­brik gick på fre­da­gen att lä­sa på KD:S hem­si­da. En ru­brik som för ett opi­ni­ons­mäs­sigt krym­pan­de par­ti vil­le un­der­stry­ka att ”vi finns fort­fa­ran­de och när vi sam­las är vi många”.

Frå­gan är väl dock hur nöj­da de många kom­mun- och lands­tings­po­li­ti­ker­na är med sin nya par­ti­le­da­re som knap­past lett till den fram­gång man ha­de hop­pats på. Eb­ba Busch Thor vil­le dock själv på­pe­ka att chan­ser­na nu ökar att syn­lig­gö­ra par­ti­et mer: ”För­ra året blev det gans­ka myc­ket in­ternt ar­be­te med för­ny­el­se av po­li­ti­ken, nu är min upp­gift att gö­ra den känd.”

DET ÄR ÄN­DÅ all­tid li­te hop­pin­gi­van­de när ett par­ti lå­ter med­de­la att de nu har re­for­mer att le­ve­re­ra, för det är skönt att ta pa­us från den stän­digt på­gåen­de mass­me­di­a­la be­vak­ning­en om det po­li­tis­ka spe­let om vem som tar vem. Bland an­nat le­ve­re­ra­des en sats­ning på kort­tids­ut­bil­da­de po­li­ser som ska kun­na an­stäl­las av kom­mu­ner som vill öka in­sat­sen för ord­ning och trygg­het på ga­tor och torg. Dess­utom vill man för­stär­ka pri­mär­vår­den och bland an­nat ga­ran­te­ra att man får träf­fa en lä­ka­re se­nast da­gen ef­ter kon­tak­ten med vård­cen­tra­len ta­gits.

För KD räc­ker det sam­ti­digt in­te med att le­ve­re­ra kon­kre­ta för­slag. Busch Thor mås­te bör­ja vin­na för­tro­en­de för sin roll som ledare ef­tersom en röst på hen­nes par­ti för många upp­fat­tas som en bort­kas­tad röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.