En våg av främ­lings­fi­ent­lig­het

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Att för­ne­ka na­zis­mens och kom­mu­nis­mens illdåd är en med­ve­ten histo­ri­e­för­falsk­ning. Nya ge­ne­ra­tio­ner skall ing­et ve­ta. Att ta emot Le­nin­pri­set är ab­surt.

Det går ge­nom Eu­ro­pa en våg av främ­lings­fi­ent­lig­het och hö­gerex­tre­mis­men. I Sve­ri­ge är det sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som har den­na främ­lings­fi­ent­li­ga och ra­sis­tis­ka ide­o­lo­gi.

I SD:S prin­cip­pro­gram står det på si­dan 8 i ka­pit­let om män­ni­skan föl­jan­de:

”Mil­jön har vis­ser­li­gen stor be­ty­del­se för in­di­vi­dens ut­veck­ling och sam­spe­lar of­ta med det bi­o­lo­gis­ka ar­vet och den fria vil­jan. Det finns dock en nedärvd es­sens hos var­je män­ni­ska som man in­te kan un­der­tryc­ka i hur hög ut­sträck­ning som helst ut­an att det får kon­se­kven­ser. De­lar av den­na es­sens är ge­men­sam för de fles­ta män­ni­skor och an­nat är unikt för vis­sa grup­per av män­ni­skor el­ler för den en­skil­de in­di­vi­den. Nå­gon kom­plett för­teck­ning över vad som in­går i den­na mänsk­li­ga es­sens har vi in­te än­nu.”

Det­ta är ren ra­sism, men man sta­var det es­sens. Fi­lo­so­fiskt be­ty­der es­sens nå­got som ut­gör den vik­ti­gas­te de­len, kär­nan i nå­got ab­strakt. Allt­så är en­ligt SD de­ras på­hit­ta­de es­sens i män­ni­skan det vik­ti­gas­te.

Att så ut­tryc­ka ra­sis­men med en på­hit­tad es­sens i var­je män­ni­ska gör att SD med sin syn på män­ni­skan är i pa­ri­tet med na­zis­men.

Ma­ri­an­ne Jo­hans­son(s)

Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.