Låt äld­re åka gra­tis i de tom­ma bus­sar­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRAFIK. Vå­ra hal­länds­ka re­gi­on­po­li­ti­ker har for­mu­le­rat en slo­gan ”Bäs­ta livs­plat­sen” och det lå­ter ju fint. Det är ba­ra det att man nu bör­jar und­ra ”för vil­ka”. Vi har ju den där per­sonal­grup­pen in­om sjuk­vår­dens led­ning som fick åka till Boston för­ra året för att lä­ra sig spa­ra. Och nu skall tyd­li­gen yt­ter­li­ga­re en grupp åka iväg! För att lä­ra sig spa­ra? För att gö­ra vår livs­plats än bätt­re?

SÅ HAR VI då de äld­re i Fal­ken­berg och Var­berg som öns­kar gra­tis­re­sor vid låg­tra­fik för 70+ med de vid många till­fäl­len tom­ma el­ler halv­tom­ma in­hyr­da bus­sar­na hos Hal­lands­tra­fi­ken. I Fal­ken­berg stäl­ler sig kom­mu­nens led­ning li­te av­vak­tan­de – ”i var­je fall in­te nu” och i Var­berg har Ann-char­lot­te Sten­kil re­dan en prislapp. På den står det 5,2 Mkr – och de fria re­sor­na får vän­ta även där.

Hur har då den­na prislapp från Re­gi­o­nen räk­nats fram? Som al­la in­ser och för­står så är mer­kost­na­den för var och en av oss gam­ling­ar som sti­ger på en buss för en lo­kal re­sa helt obe­tyd­lig. Och hur gör då and­ra re­gi­o­ner – kom­mu­ner? För­hål­lan­de­na är lik­nan­de vå­ra. På gans­ka många håll är det gra­tis­re­sor dyg­net runt.

De som ”be­stäm­mer” här i Fal­ken­berg och Var­berg är i förs­ta hand vå­ra re­gi­on­po­li­ti­ker. De hyr in bus­sar­na. Och så blir det för­hand­ling­ar mel­lan kom­mun och re­gi­on. I Halm­stad har 70+ gra­tis re­sor vid låg­tra­fik. Vad det nu gäl­ler Kungs­bac­ka så har den kom­mu­nen på grund av sin när­het till Gö­te­borg med­gi­vits in­köp av si­na buss­re­sor hos Väst­gö­ta­re­gi­o­nen. I Gö­te­borg har 65+ gra­tis re­sor dyg­net om och det har nu då ock­så Kungs­bac­ka­bor­na.

EF­TERSOM med­bor­gar­nas häl­sa är re­gi­o­ner­nas hu­vud­upp­gift så har jag ti­di­ga­re i ett par om­gång­ar väd­jat till re­gi­o­nen att se vårt öns­ka­de gra­tis­re­san­de som ett in­slag ock­så i häl­so­vår­den. Dock än så länge ut­an re­sul­tat. Re­gi­on Hal­land – Bäs­ta livs­plat­sen?

Stu­re Her­mans­son

Bild: ROGER LARSSON

BUSSAR. I Halm­stad har 70+ gra­tis re­sor vid låg­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.