Olo­giskt om pri­vat sjuk­för­säk­ring

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Har du en pri­vat sjuk­vårds­för­säk­ring som fö­re­ta­get be­ta­lar? Då kan du räk­na med hög­re skatt från och med näs­ta år. Men du be­rörs in­te om du har en grupp­för­säk­ring ge­nom ditt fack­för­bund.

I dag har 650 000 per­so­ner en pri­vat sjuk­vårds­för­säk­ring, om­kring 470 000 av dem teck­nas av ar­bets­gi­va­re för si­na an­ställ­da. Re­ge­ring­en bor­de upp­munt­ra fler ar­bets­gi­va­re att va­ra in­tres­se­ra­de av att hål­la sin per­so­nal frisk och bi­dra till en lå­ga ohäl­so­tal och sjuk­skriv­ning­ar. Istäl­let väl­jer man att kri­ti­se­ra, må­la upp en fel­ak­tig bild och ba­na en väg för en ut­veck­ling åt fel håll, med öka­de ohäl­so­tal och sjuk­skriv­ning­ar.

Var­för kom­mer för­sla­get nu? Re­ge­ring­en har ny­li­gen läm­nat ett för­slag om en änd­ring i häl­so­och sjuk­vårds­la­gen som är tänkt att sä­ker­stäl­la att pa­ti­en­ter med pri­vat för­säk­ring in­te går fö­re and­ra pa­ti­en­ter ut­an att vård ska ges ut­i­från be­hov. Lagrå­det till­styrk­te in­te för­sla­get.

Re­ge­ring­en och an­sva­rigt stats­råd Gabri­el Wik­ström bor­de fo­ku­se­ra på att mö­ta de ut­ma­ning­ar som häl­so- och sjuk­vår­den står in­för med ex­em­pel­vis per­so­nal­flykt, kva­li­tet och till­gäng­lig­het.

Jen­ny Pe­ters­son (M)

Riks­dags­le­da­mot Hal­lands län

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

FÖRSÄKRADE. 650 000 per­so­ner har en pri­vat sjuk­vför­säk­ring i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.