Vi tar all­var­ligt på oron om Ös­ter­går­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­tik­lar om Träslövs­vä­gen 23 på Ös­ter­går­den.

VAR­BERG. Det har va­rit en ar­bets­grupp av med­ar­be­ta­re, fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner och oss som ar­bets­gi­va­re där vi ge­men­samt ar­be­tat fram en plan med åt­gär­der som är på­gåen­de el­ler ge­nom­för­da. Vi stäl­ler oss frå­gan­de till att det skic­kats in en ny ar­bets­mil­jö­an­mä­lan om Träslövs­vä­gen 23 på Ös­ter­går­den, mitt un­der på­gåen­de ar­be­te.

SJÄLVKLART TAR VI den oro som finns på all­var. Vi föl­jer bland an­nat av­vi­kel­ser, fall, larm­ti­der, per­so­na­lens ar­bets­be­last­ning och ohäl­so­tal och vi ser inga an­märk­nings­vär­da av­vi­kel­ser vid upp­följ­ning­en. Den ge­men­sam­ma pla­nen vi ta­git fram föl­jer vi och har läm­nat till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

GENERELLT SETT GER de äld­re ett gott be­tyg till äldre­omsor­gen i Var­berg när det gäl­ler trygg­het och per­so­na­lens be­mö­tan­de, vil­ket fram­kom­mer i na­tio­nel­la un­der­sök­ning­ar. Det är vik­tigt att ock­så ha med den hel­hets­bil­den, sam­ti­digt som vi självklart tar oro på all­var. I det­ta fall på­går där­för åt­gär­der som vi fort­sät­ter dri­va en­ligt den ge­men­sam­ma plan vi kom­mit över­ens om. Det ar­be­tet äm­nar vi fort­sät­ta med och föl­ja upp i den di­a­log och sam­ver­kan som vi kom­mit över­ens om.

Hå­kan Ström­berg för­valt­nings­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.