Sat­sa på da­mer­nas

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Al­la möj­li­ga onö­di­ga sa­ker pla­ne­ras el­ler grubb­las det på i Var­bergs kom­mun. Ta det där med hopp­torn vid pi­ren. Hur rent är vatt­net där, då det är in­far­ten till ham­nen och det är väl in­te så djupt där hel­ler?! Skall man grä­va då? Vad kos­tar det? Vi­da­re fun­de­rar man på en bro över till Get­terön! Istäl­let för att läg­ga ner mö­da och peng­ar på sa­ker som in­te ge­ne­re­rar mer än lyc­ka för stun­den, för­ore­ning och för­ful­ning el­ler grova in­grepp i na­tu­ren, fun­de­ra på sa­ker som gör nyt­ta, t.ex. en till bad­bryg­ga på da­mer­nas na­ken­bad (Skar­penord). En som går myc­ket läng­re ut i vatt­net! Vi blir fler och fler som ba­dar där och un­der som­ma­ren trängs man på bryg­gan och det lig­ger ett tjockt la­ger med ol­ja, krä­mer, hår­spray och an­nat klet på vat­ten­y­tan! Allt­så, sat­sa på en bryg­ga, mel­lan de be­fint­li­ga, som går läng­re ut och har si­dotrap­por att gå ner på! Se gär­na över Kall­bad­hu­set ock­så! Dags för upp­fräsch­ning! Kans­ke en salt­vat­tens­dusch in­ne och ta bort fy­ra av bå­sen ute och sätt in tvag­ning, Män­ni­skor som är häl­so­sam­ma ge­ne­re­rar ett bätt­re sam­häl­le! Sat­sa på in­vå­nar­nas häl­sa istäl­let för en mas­sa kna­si­ga pro­jekt!

Häl­sa och Na­tur

Bild: DANIEL MOLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.