PS star­tar nya lär­lings­ut­bild­ning­ar

VILL VÄNDA TRENDEN: FLER ELEVER SKA LOCKAS ATT SÖKA

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Till hös­ten star­tar Pe­der Skri­vares sko­la lär­lings­ut­bild­ning in­om yt­ter­li­ga­re två pro­gram - re­stau­rang och livs­me­del samt vård- och om­sorgs­pro­gram­met.

Lär­lings­ut­bild­ning­ar finns re­dan in­om fle­ra yr­kes­pro­gram på PS, ex­em­pel­vis bygg och an­lägg­ning, for­don, vvs- och fas­tig­het och in­du­stri­pro­gram­met. På fle­ra and­ra or­ter har även vård- och om­sorgs­pro­gram­met och re­stau­rangoch livs­me­dels­pro­gram­met lär­lings­ut­bild­ning­ar.

– I Var­berg lig­ger vi li­te ef­ter så vi kän­ner att det är hög tid att ha­ka på, sä­ger Gi­se­la Not­torp, vård­lä­ra­re på PS som fått upp­dra­get att dra igång lär­ling.

Bå­de vård- och om­sorgs­pro­gram­met och re­stau­rang- och livs­me­dels­pro­gram­met har haft mins­kat sök­tryck på se­na­re år. Kans­ke kan lär­lings­ut­bild­ning­ar­na vända trenden.

FRÅN OCH MED hös­ten kom­mer de att smy­gas igång. Tan­ken med vård- och om­sorgs­pro­gram­met är att ele­ver­na som då bör­jar tre­an har möj­lig­het att söka. De ut­gång­ar som finns är äl­dres häl­sa och LSS. Yt­ter­li­ga­re ett al­ter­na­tiv finns och det är akut­sjuk­vård, men då sker ut­bild­ning­en in­te i lär­lings­form.

I lär­lings­ut­bild­ning­ar lä­ser ele­ver­na två da­gar per vec­ka på sko­lan och tre da­gar är de ute på ar­bets­plat­sen. Lär­ling­se­le­ver­na får ex­akt sam­ma ex­a­mens­be­vis som de elever som lä­ser på tra­di­tio­nellt vis.

FÖR­RA VECKAN re­pre­sen­tan­ter

HA­DE någ­ra från lär­lings- verk­sam­he­ten i Borås bju­dits in för att be­rät­ta om hur de ar­be­tar.

– En stor för­del med lär­lings­ut­bild­ning­en är att ele­ver­na är an­ställ­nings­ba­ra di­rekt ef­teråt, sä­ger Nin­nie Jo­hans­son, vård­lä­ra­re på Al­mås­gym­na­si­et i Borås.

I Var­berg har det pri­va­ta äldre­bo­en­det på Bre­a­red, Var­da­ga (ti­di­ga­re Ca­re­ma) lo­vat att ta emot lär­ling­ar­na. Hand­le­da­re kom­mer att ut­bil­das via web­ben.

– Det är vik­tigt att vi gör det här or­dent­ligt med hög kva­li­té, sä­ger Gi­se­la Not­torp.

YT­TER­LI­GA­RE EN POSITIV ef­fekt som lär­lings­ut­bild­ning­en för med sig är att un­der­skö­ters­kor­na som hand­le­da­re får en kar­riärste­ge som ti­di­ga­re sak­nats.

Från Borås kom­mer näs­tan en­bart po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter. Nå­gon und­ra­de om det in­te blir väl­digt myc­ket folk när de tar emot tio re­spek­ti­ve nio lär­ling­ar på var­je av­del­ning. Men det lö­ser de ge­nom att de­la upp ar­bets­upp­gif­ter­na mel­lan sig. Vis­sa lär­ling­ar ar­be­tar ibland kväll och helg med sin hand­le­da­re.

– Från fack­ligt håll finns det hel­ler ing­en mot­sätt­ning så länge vi in­te går ner i be­man­ning, sä­ger Su­san­ne Hogland, en­hets­chef Ös­ter­lång­ga­tan 4, det bo­en­de som tar emot lär­ling­ar­na i Borås.

”Jag vil­le först in­te gå gym­na­si­et men ef­ter att jag var på öp­pet hus och fick hö­ra om lär­lings­ut­bild­ning be­stäm­de jag mig di­rekt”

BELLA AHLGREN lär­ling

SÅ LÅNGT DET är möj­ligt ska ele­ver­na ta eget an­svar. De får dis­pens för att verk­li­gen kun­na ut­fö­ra al­la ar­bets­upp­gif­ter. Till ex­em­pel ta hand om en av­li­den per­son.

– När de se­dan kom­mer hit och som­mar­job­bar får de in­te gö­ra li­ka myc­ket, sä­ger Nin­nie Jo­hans­son.

Bella Ahlgren är lär­ling i Borås och hon lä­ser tred­je året på gym­na­si­et. Hon trivs väl­digt bra.

– Jag vil­le först in­te gå gym­na­si­et men ef­ter att jag var på öp­pet hus och fick hö­ra om lär­lings­ut­bild­ning be­stäm­de jag mig di­rekt för att det var det jag skul­le gå. Man lär sig jät­te­myc­ket av att va­ra ute och jag gil­lar att gö­ra sa­ker prak­tiskt, sä­ger hon.

FÖR RE­STAU­RANG- OCH livs­me­dels­pro­gram­met har en elev re­dan tjuv­star­tat lär­lings­ut­bild­ning­en. Men till hös­ten kom­mer någ­ra elever från års­kurs två att kö­ra igång på rik­tigt.

– Re­stau­rang­lä­rar­na är ute och pra­tar med re­stau­rang­er nu för att få tag i så­da­na som kan tän­ka sig att ta emot en lär­ling. Tro­ligt­vis kom­mer ele­ver­na att få by­ta re­stau­rang någ­ra gång­er un­der året för att få lä­ra sig al­la mo­ment de ska kun­na, sä­ger Pet­ter Öhr­ling, rek­tor.

Bild: ANNA OSCARSON

SAMLADE. Gi­se­la Not­torp, Mar­cus Nor­mark, vård­lä­ra­re, Pet­ter Öhr­ling, rek­tor en­het 2 PS, Gun Ru­nes­son, stör­das­si­stent, Pa­trick Lind, en­hets­chef, och Ca­rin Axklev, en­hets­chef Var­bergs om­sorg, var med och lyss­na­de till Nin­nie Jo­hans­son och hen­nes kol­le­ger från Borås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.