Kärradal kan få havsnä­ra bo­en­de

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Nå­got så ovan­ligt som fler­fa­milj­hus mitt ute i sko­gen kan bli verk­li­gen om Dag Woh­lén får ige­nom si­na bygg­pla­ner.

Han har lagt sitt da­ta­fö­re­tag på hyl­lan för att helt äg­na sig åt fas­tig­hets­mark­na­den. Nu har han plan­te­rat ett frö hos Var­bergs kom­mun. Han vill näm­li­gen byg­ga mel­lan 80 till 100 nya bo­stä­der mel­lan Tång­a­berg och Kärradal i Var­bergs nor­ra kust­om­rå­de. En an­sö­kan om plan­be­sked har läm­nats in till bygg­nads­nämn­den.

SE­DAN 2005 HAR Dag Woh­lén stått för för­sälj­ning och ut­hyr­ning­en av de nu­me­ra om­bygg­da svin­hu­sen och and­ra bygg­na­der som till­hör släkt­går­den Kö­pen­hamns­gård. Nu vill han ut­ö­ka sin verk­sam­het.

Woh­lén vill att tre små bo­stads­om­rå­den ska växa fram på det havsnä­ra lä­get. Om pla­ner­na får tum­men upp av nämn­den kan 50 en­bo­stads­hus och runt 30 lä­gen­he­ter byg­gas i om­rå­det, som bland an­nat lig­ger i när­he­ten av ser­vice­om­rå­den, sko­lor och mo­tions­sling­or.

– Det finns till och en buss­håll­plats som he­ter ”Skogs­hill” och en gång- och cy­kel­ba­na le­der ner till stran­den, sä­ger Dag Woh­lén.

PLA­NEN ÄR ATT ter­rass­hu­sen ska ha trä­fa­sa­der med glas­ning­ar mot sö­der och väs­ter. Bostads­y­tan ska lig­ga runt 150 kvadrat­me­ter. Även pla­nen för fy­ra till sex två­vå­nings­hus som ska in­ne­hål­la mel­lan 32-48 lä­gen­he­ter finns be­skri­ven i an­sö­kan. Bostads­om­rå­de­na ”Skogs­hill” ska va­ra bil­fria. Att par­ke­ra in­till sin bo­stad ska in­te va­ra möj­ligt. I stäl­let ska det i an­slut­ning till bo­stä­der­na fin­nas ett om­rå­de med p-plat­ser, för­råd och hob­by­rum.

Om det är hy­res­rät­ter­na el­ler bo­stads­rät­ter som ska byg­gas är än­nu in­te be­stämt, men Woh­lén är hopp­full:

– I ja­nu­a­ri 2020 kan för­sälj­ning­en va­ra igång.

Bild: BO MOLANDER/ARKITEKT SNDC AB

SKISS. Så här kom­mer ter­rass­hu­sen se ut om bygg­pla­ner­na sö­der om Kärradal blir verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.