In­te koc­kar

Läs mer:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

ho­nom jobb, som han tror att han kom­mer att tac­ka ja till.

OCH HAN ÄR långt ifrån en­sam om att va­ra ef­ter­trak­tad. I takt med att be­söksnä­ring­en ex­pan­de­rar blir det hugg­sexa om de få ny­ut­bil­da­de koc­kar som kom­mer ut på ar­bets­mark­na­den.

Ar­bets­för­med­ling­en upp­skat­tar att det kom­mer att be­hö­va ut­bil­das nå­gon­stans mel­lan 5 000 och 6 000 nya koc­kar fram till år 2023 och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­si­ta be­skrev ny­li­gen kock­bris­ten som ett av bran­schens störs­ta pro­blem.

Och det hand­lar in­te ba­ra om koc­kar, ut­an även om kall­skän­kor, ba­ga­re och kon­di­to­rer.

I Fal­ken­berg, som allt­mer sat­sat på att mark­nads­fö­ra sig som en mat­kom­mun, tas pro­ble­met på störs­ta all­var.

En av de som re­a­ge­rat är He­le­ne Stål­bom på Stål­boms kon­di­to­ri. Hon sit­ter med i mat­fö­re­ta­gens ge­men­sam­ma branschråd i Fal­ken­berg, som upp­märk­sam­ma­des på det ovan­ligt lå­ga söktryc­ket här om veckan.

– DET BLIR väl­digt svårt att star­ta nya fö­re­tag om det in­te finns nå­gon per­so­nal att re­kry­te­ra. Det här vi­sar hur vik­tigt det är att sko­lan och nä­rings­li­vet sam­ar­be­tar och har tät kon­takt. Vi mås­te lyf­ta fram att det finns många at­trak­ti­va ar­bets­plat­ser och en möj­lig­het till jobb re­dan ef­ter gym­na­si­et, sä­ger hon.

Nu ska sko­lan, branschrå­det och Des­ti­na­tion Fal­ken­berg lan­se­ra en ny kam­panj med för­hopp­ning om att kun­na vända trenden.

DEN INNEBÄR BLAND an­nat ett in­stagram­kon­to där mat­pro­fi­len Li­sa Lem­ke sam­lat ihop ett 40-tal kock­vän­ner som ska be­rät­ta om yr­kets för­de­lar i kor­ta film­klipp.

– Det är per­so­ner som job­bar i allt från New York till To­kyo. Den bi­ten är ock­så vik­tig att på­pe­ka. Det la­gas mat över­allt i så som kock kan du ha he­la värl­den som ar­bets­plats, sä­ger Fredrik Sollenius.

Bil­der: OLA FOLKESSON

Lär­lings­pro­gram ska få upp in­tres­set för koc­kyr­ket, se sid 6 - 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.