Kraf­tig brand i gård nä­ra an­rikt slott

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Det finns inga upp­gif­ter om ska­da­de per­so­ner - men tre hus­vag­nar, en hus­bil och en per­son­bil ska ha bli­vit total­för­stör­da i bran­den.

Fy­ra 70 me­ter långa, hop­bygg­da gårds­bygg­na­der brann ner till grun­den i en häf­tig elds­vå­da på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen. Inga män­ni­skor ska ha kom­mit till ska­da – men bland an­nat tre hus­vag­nar och en hus­bil, som vin­ter­för­va­ra­des där, total­för­stör­des.

Lar­met om bran­den kom vid lunch­tid på lör­da­gen, strax ef­ter kloc­kan halv ett.

De drab­ba­de gårds­bygg­na­der­na lig­ger norr om gam­la E 6, mel­lan Kvi­bil­le och Getinge, längs en li­ten grus­väg som le­der till Fröl­linge slott. Rö­ken och lå­gor­na syn­tes tyd­ligt även för mo­tor­vägs­bi­lis­ter­na på den nya E 6 mel­lan Mal­mö och Gö­te­borg.

– Det var to­talt över­tänt när vi kom. Så det gick gans­ka fort, sä­ger Jo­han Wal­lin, in­re be­fäl på Rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad.

EF­TERSOM BEDÖMNINGEN VAR att de fy­ra sto­ra bygg­na­der­na, som låg i en fyr­kant, in­te gick att räd­da in­rik­ta­de sig brand­män­nen på att för­hind­ra sprid­ning. Där­med kun­de de bland an­nat räd­da en in­til­lig­gan­de bygg­nad.

Nio en­he­ter, från fle­ra oli­ka sta­tio­ner, var på plats och ef­tersom det in­te fanns någ­ra bra möj­lig­he­ter till vat­ten­an­slut­ning­ar var de be­ro­en­de av tank­bi­lar.

Går­den an­vän­des som vin­ter­för­va­ring av bland an­nat hus­vag­nar. Po­lis på plats upp­ger för tid­ning­en att nå­got gick snett när någ­ra skul­le häm­ta sin hus­vagn. Plöts­ligt ska det ha bör­jat ry­ka, var­vid de för­gä­ves för­sök­te släc­ka bran­den som upp­stått – och som snabbt es­ka­le­ra­de.

POLISEN SER DET he­la som en olycks­hän­del­se och ha­de på lör­da­gen inga miss­tan­kar om brott.

På går­den fanns dock ga­sol­tuber till hus­vag­nar­na och med tan­ke på ex­plo­sions­ris­ken höll man om­rå­det av­spär­rat un­der släck­nings­ar­be­tet så att in­te ny­fik­na el­ler and­ra skul­le kom­ma i fa­ro­zo­nen.

– Det är all­tid vansk­ligt när de ut­sätts för vär­me, så det är klart att det fanns en risk, sä­ger Jo­han Wal­lin vid Rädd­nings­tjäns­ten.

Vid halv tre var bran­den un­der kon­troll, men fle­ra en­he­ter stan­na­de kvar för att skö­ta ef­ter­släck­nings­ar­be­tet.

DET FINNS INGA upp­gif­ter om ska­da­de per­so­ner – men tre hus­vag­nar, en hus­bil och en per­son­bil ska ha bli­vit total­för­stör­da i bran­den.

Lyck­ligt­vis spred sig in­te bran­den till det an­ri­ka Fröl­linge slott, som lig­ger ba­ra 300 me­ter från brand­här­den. Det­ta ur­sprung­li­gen dans­ka slott har anor från 1400-ta­let och blev 1623 be­byggt med ett stort bo­stads­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.