Tomt sö­kes till nya grund­sko­lan

TRÖINGEBERG: KOM­MU­NEN LETAR EF­TER OM­RÅ­DE PÅ 40 000 KVADRAT­ME­TER I fram­ti­den ska Tröingeberg få en grund­sko­la med plats för 1000 elever. Frå­gan är ba­ra var det finns plats att byg­ga en så stor sko­la. Just nu bol­lar kom­mu­nen med sex oli­ka al­ter­na­tiv.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - To­bi­as Svens­son 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svens­son@hn.se

2016 be­slu­ta­de kom­mun- full­mäk­ti­ge att Vin­bergs­sko­lan ska läg­gas ner och er­sät­tas av en helt ny sko­la på Tröingeberg.

Bygg­start är pla­ne­rad till 2021 och 2023 ska de förs­ta ele­ver­na flyt­ta in. Men ex­akt var på Tröingeberg sko­lan ska byg­gas är i nu­lä­get oklart.

Klart är dock att det ska bli en stor sko­la som kan mö­ta den be­folk­nings­ök­ning som för­ut­spås de kom­man­de åren. Pla­nen är en F-9-sko­la med fy­ra pa­ral­lell­klas­ser i var­je års­kurs, vil­ket innebär en ka­pa­ci­tet på över 1 000 elever.

Det krä­ver en bygg­nads­a­rea på nå­gon­stans mel­lan 10 000 och 15 000 kvadrat­me­ter, vil­ket i sin tur för­ut­sät­ter en tomt­stor­lek på minst 40 000 kvadrat­me­ter.

I en ny för­stu­die, fram­ta­gen av tjäns­te­män på sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en, pre­sen­te­ras sex möj­li­ga pla­ce­ring­ar.

GRUNDLÄGGANDE KRAV ÄR att sko­lan ska gå att byg­ga ”in­om en rim­lig tids­pe­ri­od”. Där­för är det in­te ak­tu­ellt att lö­sa in bo­stads­hus, då det­ta en­ligt för­stu­di­en är ”en myc­ket lång­dra­gen och dyr pro­cess”. Blic­kar­na rik­tas där­för mot ytor som i dag är i stort sett obe­bygg­da.

Ett pro­blem är att samt­li­ga fö­re­slag­na om­rå­den ut­om ett pe­kas ut som någon­ting helt an­nat än sko­la i den de­tal­je­ra­de över­sikts­plan som an­togs 2007. En­dast i om­rå­de 1 (se kar­ta) får det en­ligt gäl­lan­de över­sikts­plan byg­gas sko­la. Res­ten är an­ting­en ut­pe­ka­de för bo­stä­der (om­rå­de 2, 3, 5 och 6) el­ler ”på­gåen­de mar­kan­vänd­ning” (om­rå­de 4).

En­ligt den in­ve­ste­rings­plan som kom­mun­full­mäk­ti­ge an­tog i no­vem­ber 2016 be­räk­nas byg­get av den nya sko­lan kos­ta 295 mil­jo­ner kro­nor. Men vad slut­sum­man blir be­ror bland an­nat på vil­ken av

pla­ce­ring­ar­na som väljs och där finns det fle­ra fak­to­rer som spe­lar in. I två av de för­slag­na om­rå­de­na lu­tar till ex­em­pel mar­ken, vil­ket skul­le för­dy­ra själ­va byg­get.

FY­RA AV OM­RÅ­DE­NA be­står av fas­tig­he­ter som helt el­ler del­vis ägs av nå­gon an­nan än kom­mu­nen, det innebär att kost­na­der­na för att lö­sa in mar­ken kan bli sto­ra och dis­kus­sio­ner med nu­va­ran­de mar­kä­ga­re ut­drag­na.

Att bar­nen kan ta sig till sko­lan på ett sä­kert sätt är en an­nan vik­tigt fak­tor. För att nå­got av de tre syd­li­gas­te om­rå­de­na skul­le kun­na bli ak­tu­el­la krävs dels an­läg­gan­det av en ny gång- och cy­kel­ba­na för över 5 mil­jo­ner kro­nor och dels att kors­ning­en La­sa­retts­vä­gen/ Häl­linge ring­väg åt­gär­das för upp­skatt­nings­vis 1,1 mil­jo­ner kro­nor.

NU SKA FÖRSLAGEN ut på en re­miss­run­da där barn- och ut­bild­nings­nämn­den, tek­nis­ka nämn­den och kul­tur- och fri­tids­nämn­den ska kom­ma med syn­punk­ter.

SEX AL­TER­NA­TIV. Det krävs en tom­ty­ta på minst 40 000 kvadrat­me­ter för att byg­ga den nya sko­lan. Samt­li­ga de kan­di­da­ter kom­mu­nen över­vä­ger har bå­de

Bild: FAL­KEN­BERGS KOM­MUN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.