Långt över 110 mil­jo­ner för nya are­nan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERGSTRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Are­nan blev bil­li­ga­re än be­räk­nat, för­kla­ra­de kom­mu­nen i för­ra veckan. Så är det, men kost­na­den in­skrän­ker sig in­te en­bart till de an­giv­na 110 mil­jo­ner kro­nor­na.

När fot­boll­sa­re­nan nu är in­vigd, så sam­man­fat­ta­de kom­mu­nen eko­no­min på sin hem­si­da: ”110 mil­jo­ner kro­nor. Det är slut­pro­gno­sen för Fal­ken­berg Al­ko­hol­fri Are­na. Det är 20 mil­jo­ner kro­nor läg­re än vad kom­mu­nen räk­nat med.”

(Ha över­se­en­de med kom­mu­nens fel­skriv­ning av nam­net, men på Carls­berg blir man kans­ke in­te så glad: Bryg­ge­ri­et har ju be­talt, okänt hur myc­ket, för att den ska he­ta Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na.)

I DEN REDOVISNINGEN är kring­kost­na­der­na in­te med. Yt­ter­li­ga­re 21,5 mil­jo­ner kro­nor veks i bud­get för att fär­dig­stäl­la så­dant som be­hövs kring are­nan, såsom par­ke­ring­ar, cy­kel­vä­gar, växt­lig­het och dam­mar.

– Ock­så den kost­na­den blir läg­re än bud­ge­te­rat, och be­räk­nas till drygt 17 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger bygg- och pro­jekt­chef Ire­ne Wi­groth i Fal­ken­bergs kom­mun.

JUST PARKERINGEN HAR för öv­rigt väckt frå­gor, om den räc­ker till och var­för ba­ra en del av parkeringen har as­fal­te­rats och om den öv­ri­ga de­len ska för­bli i grus.

– Det finns ing­en as­fal­te­ring be­ställd för gruspar­ke­ring­en, ut­an i så fall krävs det ett be­slut i pro­jek­tets led­nings­grupp, kon­sta­te­rar Ire­ne Wi­groth.

Och grus­de­len har li­te grann setts som ett re­servut­rym­me för parkeringen.

Hursom­helst, 150 par­ke­rings­plat­ser finns nu på den nya as­fal­te­ra­de de­len och 185 på den gru­sa­de de­len och se­dan ti­di­ga­re även ett 70-tal vid ishal­len all­de­les in­till.

Myc­ket el­ler li­te par­ke­ring för en are­na som ploc­kar in 5 500 åskå­da­re vid fot­bolls­mat­cher? En stor del av publi­ken lär i al­la fall som ti­di­ga­re cyk­la till mat­cher­na.

SLÅR MAN IHOP no­tan så blir den en­ligt nu­va­ran­de be­räk­ning 110 mil­jo­ner kro­nor för själ­va are­nan, yt­ter­li­ga­re 17 mil­jo­ner i kring­kost­na­der samt en ut­gift på 7 mil­jo­ner kro­nor för flyt­ten av ti­di­ga­re parkoch för­råds­bygg­na­der i om­rå­det.

To­talt en in­ve­ste­ring på när­ma­re 135 mil­jo­ner kro­nor. Kom­mu­nen räk­nar med att ha en år­lig ka­pi­tal­kost­nad (rän­tor, av­skriv­ning­ar) på 5-6 mil­jo­ner kro­nor. Och där­till någ­ra mil­jo­ner per år i re­na drifts- och un­der­hålls­kost­na­der.

KOM­MU­NENS INTÄKTER DÅ? Ef­ter ned­flytt­ning­en till su­pe­ret­tan be­ta­lar nu Fal­ken­bergs FF en hy­ra på två mil­jo­ner kro­nor per år till kom­mu­nen för att nytt­ja are­nan.

För den som är ro­ad av jäm­fö­rel­ser så kan man ju näm­na att slut­re­do­vis­ning­en för Nya Tall­glän­tan, ett äldre­bo­en­de med 80 plat­ser som in­vig­des 2013, ham­na­de på ung­e­fär sam­ma ni­vå. Tall­glän­tan kos­ta­de 143 mil­jo­ner kro­nor att byg­ga, in­klu­si­ve riv­ning av en ti­di­ga­re del.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FAL­CON AL­KO­HOL­FRI ARE­NA. I lör­dags var det öp­pet hus i den nya fot­boll­sa­re­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.