Yt­ter­li­ga­re en an­hål­len för in­bland­ning i terror­då­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Yt­ter­li­ga­re en per­son har an­hål­lits miss­tänkt för in­bland­ning i ter­rorat­ten­ta­tet i Stock­holm.

Den se­dan ti­di­ga­re an­håll­ne 39­åring­en skul­le ut­vi­sas från Sve­ri­ge och ef­ter­lys­tes i feb­ru­a­ri.

Den and­ra per­so­nen som an­hål­lits är skä­li­gen, den läg­re miss­tan­ke­gra­den, miss­tänkt för ter­ro­rist­brott ge­nom mord. Per­so­nen an­hölls kloc­kan 08.45 i går och sit­ter nu i häk­te.

– Åkla­ga­ren be­kräf­tar att en per­son är an­hål­len, sä­ger Ka­rin Ro­san­der på Åklagar­myn­dig­he­ten.

Den miss­tänk­te har för­ord­nats ad­vo­ka­ten Jo­han Åker­mark som för­sva­ra­re. Åklagar­myn­dig­he­ten vill i öv­rigt in­te kom­men­te­ra ären­det.

– Jag har in­te va­rit i kon­takt med kli­en­ten än­nu ut­an satt pre­cis och läs­te för­ord­nan­det och vän­tar på att polisen ska ringa. Jag kan egent­li­gen in­te sä­ga någon­ting, sa­de Åker­mark till TT vid 13.30-ti­den.

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen som sit­ter an­hål­len se­dan ti­di­ga­re, en 39-årig man från Uz­be­kis­tan, sök­te 2014 up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge men fick av­slag. Ären­det över­läm­na­des från Mi­gra­tions­ver­ket till Stock­holmspo­li­sen då man­nen av­vi­kit. Det följ­de då in­te med någ­ra särkskil­da upp­gif­ter från Mi­gra­tions­ver­ket el­ler Sä­ker­hetspo­li­sen. Den 27 feb­ru­a­ri i år ef­ter­lys­tes man­nen.

39-åring­en har en­ligt polisen vi­sat in­tres­se för ex­tre­ma or­ga­ni­sa­tio­ner, där­ibland IS. Det be­kräf­ta­de po­li­sens na­tio­nel­la kom­men­de­rings­chef Jo­nas Hy­sing vid en press­träff. Utred­ning­en om möj­li­ga med­hjäl­pa­re till 39-åring­en fort­sät­ter men polisen ser ing­en kon­kret risk för fler at­ten­tat.

– Det finns ing­et kon­kret just nu som innebär att vi för­be­re­der oss för fler at­ten­tat. Man kan va­ra in­blan­dad på fle­ra sätt, sa­de Jo­nas Hy­sing.

39-åring­ens för­svars­ad­vo­kat Jo­han Eriks­son sä­ger till TT att inga för­hör är pla­ne­ra­de med den miss­tänk­te gär­nings­man­nen i dag.

Det var två svens­ka, en bel­gisk och en brit­tisk med­bor­ga­re som mis­te li­vet i terror­då­det, upp­gav polisen. De­ras iden­ti­te­ter vill polisen in­te upp­ge.

Polisen har ge­nom­fört hus­rann­sak­ning­ar och ta­git in fle­ra per­so­ner till för­hör i utred­ning­en av då­det. Cir­ka 500 för­hör har ge­nom­förts och polisen har sam­lat in ett 40-tal di­gi­ta­la be­vis, främst fil­mer.

Nio pa­ti­en­ter vår­das fort­fa­ran­de på akut­sjuk­hus. Fy­ra av dem är all­var­ligt ska­da­de. To­bi­as Ös­ter­berg/tt Jen­ny Pe­ters­son/tt

Niklas Svahn/tt

FO­TO: MAJA SUSLIN/TT

Jan Evens­son, re­gi­o­nal kom­men­de­rings­chef Stock­holm, Jo­nas Hy­sing, na­tio­nell kom­men­de­rings­chef och Jo­han Ols­son, bi­trä­dan­de kom­men­de­rings­chef, Sä­ker­hetspo­li­sen, un­der po­lis­myn­dig­he­tens press­kon­fe­rens i po­lishu­set på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.