”Fru­stre­ran­de” att 39-åring­en in­te ut­vi­sa­des

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den ter­ror­miss­tänk­te 39­åring­en skul­le ut­vi­sas ur Sve­ri­ge. Men han av­vek och polisen kun­de in­te verk­stäl­la be­slu­tet – pre­cis som i 12 000 and­ra ären­den i Sve­ri­ge.

– Det gör mig fru­stre­rad, sä­ger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sä­ger att ett nej till en an­sö­kan om up­pe­hålls­till­stånd el­ler en an­sö­kan om asyl mås­te föl­jas av att per­so­nen läm­nar lan­det.

– Vi mås­te för­bätt­ra möj­lig­he­ter­na att verk­stäl­la, sä­ger Löfven och tilläg­ger att det ock­så är vik­tigt för till­tron till sy­ste­met.

Pär Löwen­berg, grupp­chef vid na­tio­nel­la gräns­po­lis­sek­tio­nen, sä­ger till TT att om­kring 12 000 per­so­ner är ef­ter­lys­ta på sam­ma sätt i Sve­ri­ge i dag som 39-åring­en var, och polisen har svårt att hit­ta många av dem. Det kan va­ra per­so­ner som sak­nar pass el­ler up­pe­hålls­till­stånd, men ock­så per­so­ner som ut­gör sä­ker­hets­hot.

– Vi tit­tar på vad det finns för adress­upp­gif­ter. Det här är många gång­er en per­son som in­te in­ställt sig ef­ter kal­lel­se från Mi­gra­tions­ver­ket. Men för oss finns det in­te så myc­ket att gå på, sä­ger Löwen­berg.

Po­li­sens re­gi­o­na­la kom­men­de­rings­chef, Jan Evens­son, sa­de på en press­kon­fe­rens i går att den miss­tänk­te 39-åring­en är en av 3 000 per­so­ner som av­vi­kit i Stock­holms­om­rå­det. Des­sa är per­so­ner som säl­lan är kvar på adres­ser­na de är skriv­na på, nå­got som gräns­po­li­sen be­kräf­tar.

I Stock­holm är svå­rig­he­ten ock­så att an­lägg­nings­bo­en­den är mer ovan­li­ga. Per­so­ner bo­sät­ter sig på egen hand.

– Man kan ha box­a­dres­ser i en stor ut­sträck­ning, och det gör att det är mer el­ler mind­re ovan­ligt att man kon­trol­le­rar adres­sen, sä­ger Pär Löwen­berg, som gär­na skul­le se att adres­ser kon­trol­le­ras un­der ti­den nå­gon vis­tas i Sve­ri­ge.

Den ter­ror­miss­tänk­te ha­de ing­en ”flagg­ning” från va­re sig Mi­gra­tions­ver­ket el­ler Sä­ker­hetspo­li­sen. Gräns­po­li­sen ka­te­go­ri­se­rar ut­vis­nings­be­slut ef­ter hur svå­ra de är att ge­nom­fö­ra, och en­ligt Löwen­berg är det ovan­ligt att nå­gon ”flag­gas”.

Mi­gra­tions­ver­ket har en­ligt sta­tistik från för­ra året 357 för­vars­plat­ser på fem or­ter i Sve­ri­ge. Där fri­hets­be­rö­vas per­so­ner i vän­tan på av­vis­ning el­ler ut­vis­ning. Det sker of­tast i sam­band med ut­re­san, en­ligt Löwen­berg.

– Vi vill säk­ra per­so­nen. Det är in­te kopp­lat till nå­gon kri­mi­na­li­tet ut­an det är per­so­ner som håller sig un­dan.

Niklas Svahn/tt

FO­TO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) var rörd när han ta­la­de på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.