Nu hö­jer Norge hot­ni­vån

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det var en rik­tig spräng­ladd­ning som hit­ta­des i Oslo i lör­dags kväll.

Nu hö­jer den nors­ka sä­ker­hetspo­li­sen hot­ni­vån i lan­det.

På en press­kon­fe­rens upp­ger den nors­ka sä­ker­hetspo­li­sen att spräng­ladd­ning­en ha­de ”be­grän­sad po­ten­ti­al”.

Sä­ker­hetspo­li­sen hö­jer hot­ni­vån i Norge de kom­man­de två må­na­der­na med an­led­ning av bomb­fyn­det.

Hans Brun, ter­ror­fors­ka­re vid King’s Col­lege i Lon­don, sä­ger att höj­ning­en av ter­ror­ni­vån i förs­ta hand är av­sedd som en sig­nal till myn­dig­he­ter­na att vid­ta en rad oli­ka åt­gär­der, men även en sig­nal till all­män­he­ten att va­ra på sin vakt.

– Norr­män­nen har två sa­ker att han­te­ra: Dels terror­då­det i Stock­holm och dels det fak­tum att man hit­tat en spräng­ladd­ning i Oslo. Se­dan har de kans­ke till­gång till an­nan in­for­ma­tion ge­nom un­der­rät­tel­se­in­hämt­ning som innebär att de mås­te gö­ra det här, sä­ger Brun.

Miss­tänkt för brot­tet är en 17-årig poj­ke som kom­mit som asyl­sö­kan­de från Ryss­land. 17-åring­en var känd av Po­li­ti­ets sik­ker­hetstje­nes­te (PST) se­dan ti­di­ga­re. En­ligt käl­lor till VG ska det ha gällt fö­re­byg­gan­de ar­be­te, och han ska ha ut­tryckt stöd för ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen IS, skri­ver VG med hän­vis­ning till käl­lor. Polisen vill in­te kom­men­te­ra om han va­rit fö­re­mål för be­vak­ning. Mis­stan­ken gäl­ler än så länge olov­lig han­te­ring av spräng­me­del.

– Det är oklart om 17-åring­en ha­de pla­ner på att ge­nom­fö­ra en ter­ro­rist­at­tack, sa­de Pst-che­fen Benedic­te Bjørn­land vid en press­kon­fe­rens.

Polisen un­der­sö­ker nu om poj­ken, som var hem­ma­hö­ran­de i Oslo, kan ha fått hjälp av and­ra.

Ett stort om­rå­de i stads­de­len Grøn­land spär­ra­des av i lör­dags kväll ef­ter att den miss­tänk­ta bom­ben hit­tats. Poj­ken upp­täck­tes av en po­lis­pa­trull och upp­träd­de på ett sätt som väck­te po­li­ser­nas upp­märk­sam­het. Han bar då på det miss­tänk­ta fö­re­må­let.

Bom­bgrup­pen kal­la­des till plat­sen och kun­de ge­nom­fö­ra en kon­trol­le­rad spräng­ning av fö­re­må­let. (TT)

FO­TO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX/AP

Den miss­tänk­ta bom­ben i Oslo vi­sa­de sig va­ra en skarp spräng­ladd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.