Ar­kan­sas pla­ne­rar mass­av­rätt­ning

En av döds­dro­ger­nas bäst fö­re-da­tum på väg att gå ut

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I del­sta­ten Ar­kan­sas har ing­en av­rät­tats på nä­ra tolv år. Nu pla­ne­ras åt­ta av­rätt­ning­ar in­om lop­pet av el­va da­gar i april.

An­led­ning­en: En av döds­dro­ger­na håller på att bli för gam­mal.

Åt­ta män, al­la döm­da för mord be­gång­na mel­lan 1989 och 1999, ska av­rät­tas om del­sta­tens plan går i lås. Två per dag, med någ­ra da­gars mel­lan­rum. Ing­en ame­ri­kansk del­stat har av­rät­tat så många per­so­ner på så kort tid se­dan döds­straf­fet åter­in­för­des ef­ter ett be­slut i högs­ta dom­sto­len 1976.

Men ef­tersom Ar­kan­sas la­ger av det förs­ta av de tre me­del som an­vänds vid en av­rätt­ning har 30 april som sista för­bruk­nings­dag ser del­stats­gu­ver­nö­ren Asa Hutchin­son det som den en­da lös­ning­en.

–Det här är nöd­vän­digt för att föl­ja la­gen, men det är ock­så vik­tigt att off­rens fa­mil­jer, som har levt med över­kla­gan­den och osä­ker­het un­der lång tid, får ett av­slut, har han sagt till CNN.

Be­slu­tet har väckt star­ka käns­lor bland döds­straff­mot­stån­da­re i USA. En or­ga­ni­sa­tion i Ar­kan­sas som pro­te­ste­rar ut­an­för gu­ver­nö­rens kon­tor kal­lar det för ”gro­teskt”.

Två av­rätt­ning­ar på sam­ma dag är ock­så kon­tro­ver­si­ellt. Se­nast nå­gon för­sök­te det, i Okla­ho­ma 2014, los­sa­de en ka­te­ter och döds­dro­gen spru­ta­de ut i av­rätt­nings­rum­met, skri­ver Reu­ters.

Ti­di­ga­re fäng­el­se­an­ställ­da har pro­te­ste­rat och pe­kar på så­väl sä­ker­hets­ris­ker­na som den psy­kis­ka på­frest­ning det innebär för per­so­na­len som ska ge­nom­fö­ra av­rätt­ning­ar­na.

Även fö­re­språ­ka­re för döds­straff är kri­tis­ka. Ro­bert Blec­ker, pro­fes­sor i ju­ri­dik, tyc­ker att Ar­kan­sas ge­nom att has­ta ige­nom av­rätt­ning­ar­na flyt­tar fo­kus från off­ren och de­ras fa­mil­jer.

– Det här är en hög­tid­lig ri­tu­al, vars hu­vud­sak­li­ga syf­te är att kopp­la sam­man brot­tet och straf­fet, sä­ger han till Reu­ters.

Med ba­ra någ­ra da­gar kvar för de döm­das ad­vo­ka­ter en in­ten­siv kamp för att, om in­te upp­hä­va be­slu­ten, så för­drö­ja pro­ces­sen.

Om det drö­jer till ef­ter den 30 april kan det va­ra li­ka med att döds­straf­fen in­te kan ge­nom­fö­ras över­hu­vud­ta­get, ef­tersom del­sta­ten har sto­ra pro­blem med att få tag på mer av döds­dro­ger­na.

Med­len har bli­vit allt svå­ra­re att kö­pa in. Många lä­ke­me­dels­bo­lag väg­rar nu­me­ra säl­ja till sta­ter som tilläm­par döds­straff.

Dro­gen som nu står i fo­kus är dess­utom ifrå­ga­satt, en av de sa­ker som ad­vo­ka­ter­na har rik­tat in sig på i si­na över­kla­gan­den. Mi­da­zo­lam är en lug­nan­de drog som ska för­sät­ta fång­en i med­vets­lös­het. Men med­let be­döms ha fun­ge­rat då­ligt vid fle­ra ti­di­ga­re av­rätt­ning­ar.

– Om in­te fång­en är med­vets­lös or­sa­kar drog två och tre smär­ta, i strid med grund­la­gens för­bud mot grym­ma och osed­van­li­ga be­straff­ning­ar, sä­ger Jeff­rey Ro­sen­zweig, re­pre­sen­tant för tre av de döm­da, till CNN.

Jen­ny Pe­ters­son/tt

FO­TO: AR­KAN­SAS DEPARTMENT OF CORRECTION/AP

Döds­döm­da. Del­sta­ten Ar­kan­sas pla­ne­rar att av­rät­ta Don Wil­li­am Da­vis, Bru­ce Earl Ward, Jack Ha­rold Jo­nes Jr, Mar­cel Wil­li­ams, Ja­son F. Mcge­hee, Ken­neth Wil­li­ams, Sta­cey E. John­son och Le­dell Lee i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.