IS tar på sig dåd mot egyp­tis­ka kyr­kor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Två kyr­kor i Egypten har ut­satts för bom­bat­ten­tat. I sta­den Tan­ta ska minst 27 män­ni­skor ha mist li­vet och om­kring 78 per­so­ner ska­dats. I Alex­an­dria kräv­des minst 16 döds­of­fer och 41 per­so­ner ska­da­des.

Ter­ror­rö­rel­sen IS på­står sig lig­ga bakom då­den.

Bå­da kyr­kor­na lig­ger i Nil­del­tat och de kop­tisk-or­to­doxa för­sam­ling­ar­na fi­ra­de palm­sön­da­gen, min­net av Je­su in­tåg i Je­ru­sa­lem.

I Mar Gir­gis-kyr­kan i Tan­ta, mel­lan Alex­an­dria och hu­vud­sta­den Kai­ro, ska de­to­na­tio­nen ha skett in­ne i kyr­kan mitt un­der fi­ran­det.

Vid Mar­kus­ka­te­dra­len i Alex­an­dria – där den kop­tis­ka kyr­kans på­ve Ta­wadros II ha­de del­ta­git i mäs­san – ska ex­plo­sio­nen ha ägt rum på ut­si­dan, någ­ra tim­mar se­na­re än den förs­ta ex­plo­sio­nen. Ta­wadros var kvar i bygg­na­den, men ska­da­des in­te.

Upp­gif­ter­na om an­ta­let dö­da kom­mer från stat­li­ga me­di­er, lik­som be­ske­det att ex­plo­sio­nen i Alex­an­dria var en själv­mords­bomb­ning.

Ter­ror­rö­rel­sen IS på­står via ett av si­na pro­pa­gan­da­or­gan att den har ut­fört då­den i Tan­ta och Alex­an­dria.

I de­cem­ber ut­sat­tes kop­ter­nas störs­ta ka­te­dral, be­lä­gen i Kai­ro, för ett bomb­dåd. Det at­ten­ta­tet var det all­var­li­gas­te på fle­ra år mot Egyp­tens krist­na. Många av de när­ma­re 30 döds­off­ren och cir­ka 50 ska­da­de i de­cem­ber var barn. (Tt-afp-reu­ters)

FO­TO: AHMED HATEM/AP

An­hö­ri­ga och åskå­da­re sam­la­des fram­för Mar Gir­gis-kyr­kan i Tan­ta, som ska­ka­des av en ex­plo­sion på palm­sön­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.