Sömn­brist ett stort gis­sel för äld­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Äld­re män­ni­skor be­hö­ver in­te mind­re sömn än yng­re.

Or­sa­ken till att de of­ta so­ver mind­re är helt en­kelt att de in­te kan so­va, en­ligt en ny stu­die. Ef­fek­ten blir en stän­dig sömn­brist, vil­ket kan le­da till de­mens­sjuk­do­mar som alz­hei­mer.

Svå­rig­he­ter­na att so­va till­räck­ligt länge, be­ror på att nerv­cel­ler­na som re­gle­rar vår sömn lång­samt bryts ned och sön­der­fal­ler. Re­sul­ta­tet blir kor­ta­re och mer av­brut­na sömn­pe­ri­o­der.

De fles­ta vux­na upp­ger of­tast att de in­te kän­ner sig tröt­ta. Men det kan be­ro på att de vant sig vid en stän­dig sömn­brist och in­te läng­re vet hur det är att kän­na sig helt ut­vi­lad.

Stu­di­en, som pub­li­ce­ras i tid­skrif­ten Neu­ron, byg­ger på en ge­nom­gång och gransk­ning av den se­nas­te kun­ska­pen på om­rå­det.

Fors­kar­na, som är verk­sam­ma vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i USA, un­der­stry­ker att det mås­te be­trak­tas som yt­terst tvek­samt att äld­re be­hö­ver mind­re sömn. Så har det länge he­tat, men det finns inga be­lägg för att det skul­le stäm­ma.

Pro­ble­met är att många sjuk­do­mar och åkom­mor, från di­a­be­tes till fet­ma och de­mens, be­vis­li­gen är kopp­la­de till brist på sömn – och än så länge finns ing­et ef­fek­tivt sätt att mot­ver­ka bris­ten.

In­tres­sant nog bör­jar sömn­svå­rig­he­ter­na mär­kas så ti­digt som i mit­ten av 30-års­ål­dern.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FO­TO: TT/ARKIV

Män­ni­skor bör­jar so­va säm­re re­dan i 30-års­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.