Skarp rysk var­ning till USA

Nya at­tac­ker mot al-as­sad kom­mer be­sva­ras: ”Re­do att sva­ra på var­je ag­gres­sion”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA har med sitt ro­bot­an­fall mot Sy­ri­en över­trätt en röd lin­je, skri­ver Ryss­land, Iran och den li­ba­ne­sis­ka Hiz­bol­la­h­rö­rel­sen i ett kraft­fullt ut­ta­lan­de från ett ge­men­samt mi­li­tär­kom­man­do.

Var­je ame­ri­kanskt mi­li­tärt an­grepp mot re­gi­men kom­mer att be­sva­ras.

I det ge­men­sam­ma med­de­lan­det he­ter det en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters att stö­det till den sy­ris­ka re­ge- ringsar­mén kom­mer att ökas.

Ryss­lands och Irans pre­si­den­ter Vla­di­mir Pu­tin och Has­san Rou­ha­ni är en­se om att ame­ri­kansk ag­gres­sion mot Sy­ri­en in­te kan tillå­tas, skri­ver den stat­li­ga rys­ka ny­hets­by­rån Tass sam­ti­digt med hän­vis­ning till te­le­fon­sam­tal mel­lan pre­si­den­ter­na.

Län­der­na be­skri­ver den ame­ri­kans­ka trupp­när­va­ron i nor­ra Sy­ri­en som en ”oc­ku­pa­tions­styr­ka”, och att USA:S in­bland­ning i kri­get är ”il­le­gal”. Ryss­land och dess al­li­e­ra­de är från och med nu ”re­do att sva­ra på var­je ag­gres­sion”, skri­ver de en­ligt Reu­ters.

Det skar­pa ut­ta­lan­det kom­mer ef­ter USA:S ro­bot­at­tack mot den sy­ris­ka flyg­ba­sen Shay­rat. Angrep­pet var USA:S svar på den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken i Id­lib­pro­vin­sen i Sy­ri­en i tis­dags då 86 män­ni­skor dö­da­des, många av dem barn. En­ligt ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­tjänst var sy­risk mi­li­tär vid flyg­ba­sen an­sva­rig för att kem­va­pen­at­tac­ken ut­för­des.

Mar­ke­ring­en från Ryss­land och Iran be­hö­ver in­te få någ­ra stör­re kon­se­kven­ser, en­ligt Per Jöns­son, Mel­la­nös­ter­na­na­ly­ti­ker vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

– Om in­te Ryss­land, Iran och Sy­ri­en skul­le sva­ra på det skul­le det upp­fat­tas som flat­het. Att gö­ra en så­dan här mar­ke­ring är att vi­sa hård­het och prin­cip­fast­het, sä­ger han till TT.

Yt­ter­li­ga­re mi­li­tä­ra hand­ling­ar från USA:S si­da kan dock få si­tu­a­tio­nen att es­ka­le­ra, en­ligt Jöns­son.

– Nu för­kla­rar de väl­digt tyd­ligt att det här in­te to­le­re­ras, och vi kom­mer att be­sva­ra det näs­ta gång. Då spe­lar de över bol­len på Trump.

– Om han vill tes­ta det här. Då ris­ke­rar ett ame­ri­kanskt plan el­ler mis­sil att skju­tas ned, och då är det Trump som trap­par upp det he­la.

USA:S pre­si­dent Do­nad Trump har var­nat för att fler åt­gär­der i Sy­ri­en kan bli ”nöd­vän­di­ga”. I ett brev till re­pre­sen­tant­hu­sets tal­man Paul Ry­an och fi­nans­ut­skot­tets re­pu­bli­kans­ke ord­fö­ran­de Or­rin Hatch skri­ver Trump att USA ”kom­mer att vid­ta yt­ter­li­ga­re åt­gär­der, om nöd­vän­digt och lämp­ligt, för att främ­ja lan­dets in­tres­sen”.

Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov ta­la­de i te­le­fon med sin ame­ri­kans­ke kol­le­ga Rex Til­ler­son i lör­dags. Lav­rov sa­de då att ”en at­tack mot ett land vars re­ge­ring slåss mot ter­ro­ris­men ba­ra främ­jar ex­tre­mis­ter­na, och ska­par mer hot mot re­gi­o­nal och glo­bal sä­ker­het”, en­ligt Ryss­lands ut­ri­kes­de­par­te­ment.

Lav­rov till­ba­ka­vi­sa­de ock­så USA:S på­stå­en­den om att sy­risk mi­li­tär an­vänt kem­va­pen. Filip Nor­man/tt

FO­TO: MICHAIL KLIMENTIJEV/AP FO­TO: DIGITALGLOBE/AP

Ro­bot­at­tack. USA av­los­sa­de 59 kryss­nings­ro­bo­tar av ty­pen To­ma­hawk mot den sy­ris­ka flyg­ba­sen Shay­rat i fre­dags mor­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.