Var­berg har fått be­sök av en av lan­dets mins­ta yr­kes­kå­rer

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JANOLOF NILSSON Hal­land för 50 år se­dan

Ilil­la Bua för­vän­tar man sig en kraft­full ut­veck­ling av sam­häl­let de när­mas­te åren, då väl nu en­dast for­ma­li­te­ter åter­står in­nan man kan sät­ta spa­den i jor­den för den sto­ra massa­fa­bri­ken i La­halls­om­rå­det. Var­bergs Sp­ar­bank har åt­minsto­ne ta­git ut Vat­ten­dom­sto­lens be­slut i för­tid, då man be­slu­tat sat­sa på en fi­li­al i sam­häl­let, för öv­rigt Bu­as all­ra förs­ta bank. Ban­ken skall öpp­na i Sig­frid Her­mans­sons fas­tig­het ne­re vid ham­nen, och lo­ka­len ge­nom­går nu en ge­nom­gri­pan­de mo­der­ni­se­ring för att kun­na öpp­na in­om kort.

BILPROVNINGEN I FAL­KEN­BERG bry­ter nu upp från Mhs-slak­te­ri­ets gam­la lo­ka­ler vid Var­bergs­vä­gen, där man till­fäl­ligt hyrt in sig allt­se­dan star­ten 1965, då det blev ob­li­ga­to­riskt med bil­be­sikt­ning. Fal­ken­berg var in­te helt för­be­rett på be­slu­tet, var­för an­lägg­ning­en dra­gits med vis­sa pro­blem. Helt nya och än­da­måls­en­li­ga lo­ka­ler vän­tar nu up­pe vid Bat­te­ri­vä­gen. I den nya an­lägg­ning­en kom­mer man även att kun­na kon­trol­le­ra last­bi­lar, vil­ka ti­di­ga­re måst un­der­sö­kas i Stads­tra­fi­kens lo­ka­ler i Ar­vid­storp.

PÅ TAL OM bi­lar kan näm­nas att Lennart Hus­bergs Bil­fir­ma i Skogs­torp nu fått in den nya Tau­nus 15M. Fast i är­lig­he­tens namn vil­le vi ba­ra vi­sa an­non­sen på tje­jen i kort-kort. Ex­akt vad som kopp­lar ihop Tau­nus 15M med kort-kort är li­te oklart i skri­van­de stund, men det är ju trots allt 1967, så det kan väl få pas­se­ra.

VI FORT­SÄT­TER PÅ te­mat, för nu är det in­te hel­ler långt kvar in­nan den nya ka­ros­se­ri­fa­bri­ken i Ätran kan tas i bruk. Bakom Spe­ci­al­ka­ros­ser AB står in­gen­jör Kent An­ders­son från Jön­kö­ping. I en li­ten ort som Ätran be­ty­der na­tur­ligt­vis en eta­ble­ring som den­na oer­hört myc­ket. För nå­gon må­nad se­dan öpp­na­de till ex­em­pel Ho­tel­let igen, och in­tres­set bland all­män­he­ten är stort. Härom­da­gen an­non­se­ra­de fa­briks­led­ning­en ef­ter 15 ar­be­ta­re i en förs­ta om­gång… och fick ome­del­bart in 108 an­sök­ning­ar. Den en­da kon­tors­tjäns­ten loc­ka­de sam­ti­digt 18 sö­kan­de. San­no­likt kom­mer det att bli en and­ra an­sök­nings­om­gång se­na­re, när pro­duk­tio­nen kom­mit igång.

VAR­BERG HAR FÅTT be­sök av en av lan­dets mins­ta yr­kes­kå­rer, höjd­ar­be­tar­na. En­ligt upp­gift finns det en­dast ett ti­o­tal av dem, och den hu­vud­sak­li­ga sys­sel­sätt­ning­en är att må­la flagg­stäng­er och lykt­stol­par. Tre av dem, Sven Lan­dén, Kurt Gustavsson och Ker­mith Spo­lan­der (jo, han he­ter fak­tiskt Ker­mith) kom­mer de när­mas­te vec­kor­na att gå ige­nom sta­dens al­la lykt­stol­par och flagg­stäng­er, så om ni en ti­dig mor­gon skul­le rå­ka se en Ker­mith upp­flu­gen på en stång är det allt­så helt i sin ord­ning och det finns ing­en an­led­ning till oro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.