Klart för tolf­te raka!

När myc­ket står på spel – då hö­jer sig Fal­ken­bergs VBK. Och nu är man i sin tolf­te raka Sm-final. Hyl­te/halm­stad fick ge sig i tre raka mat­cher. ”Vi har ett un­der­bart lag, med be­to­ning på LAG” VICTOR NIELSEN FVBK VOLLEYBOLL: FVBK TILL SM-FINAL EF­TER NY

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Al­la år­gång­ar har va­rit grym­ma. Men und­rar om in­te det här är den mest an­märk­nings­vär­da pre­sta­tio­nen, pus­ta­de Fv­bkcoachen Pa­trick Apa­ri­cio.

Trots att la­get är re­ge­ran­de mäs­ta­re var det många som tve­ka­de om Fal­ken­bergs ka­pa­ci­tet i år.

– Men vi hö­jer oss när det verk­li­gen gäl­ler, sa pas­sa­ren Victor Nielsen. Där­för vann vi NCC­mäs­ter­ska­pet och Gp-fi­na­len. Och nu är vi i Sm-final!

Det är en ny käns­la för pas­sa­re Nielsen, ny för i år från RIG Fal­kö­ping.

– Vad ska man sä­ga? Det är ba­ra så fan­tas­tiskt skönt. Vi har ett un­der­bart lag, med be­to­ning på LAG, sa Victor.

DET VAR SOM om ing­et kun­de få FVBK att dar­ra. Trots att Hyl­te/ Halm­stad in­led­de stor­sti­lat och ryck­te ifrån ti­digt i förs­ta set.

– Ef­ter det höll vi jäm­na steg. Vi hann ald­rig i kapp, men vi såg li­te spric­kor i Hyl­tes fa­sad, be­skrev Pa­trick.

Det an­vän­de man sig av i fort­sätt­ning­en och tog bå­de and­ra och tred­je set.

– Vi såg till att hål­la oss till vår plan, kon­sta­te­ra­de Apa­ri­cio.

– Det var ba­ra att fort­sät­ta att ge jär­net. Vi har he­la ti­den sett oss som ut­ma­na­re och har egent­li­gen ing­et att för­lo­ra, för­kla­ra­de Victor Nielsen.

– Då hö­jer vi oss in­te ba­ra ett el­ler två snäpp, då är det nio el­ler tio.

Hyl­te/halm­stad gjor­de en sista kraf­tan­sträng­ning och vän­de 13–17 till 25–20 i fjär­de set och tving­a­de fram ett skil­je­set.

– Det var ba­ra att gil­la lä­get. Okej, ett set till, då kör vi igen, re­so­ne­ra­de coach och spe­la­re i Fal­ken­berg. Ba­ra att ploc­ka fram ny ener­gi och nytt fo­kus.

NÅG­RA MISS­TAG AV Hyl­te/halm­stad var allt som FVBK be­höv­de och tog till­va­ra på. Led­ning­en väx­te till ett par po­äng och FVBK såg till att ald­rig bju­da till­ba­ka H/H in i mat­chen.

Se­mi­fi­nal­se­ri­en var slut re­dan ef­ter tre mat­cher, det pas­sar väl bra för tröt­ta krop­par och slit­na spe­la­re.

– Det känns skönt att slip­pa spe­la en fjär­de och kans­ke till och med en fem­te se­mi­fi­nal, er­kän­de Apa­ri­cio. Nu ges det mer tid till väl­be­höv­lig åter­hämt­ning. Önske­mot­stån­da­re i fi­na­len, Lin­kö­ping el­ler Ör­kel­ljunga?

– Det vo­re ro­ligt med Ör­kel­ljunga, som ett an­nat skräll­gäng, sa Victor Nielsen.

– Fast det lu­tar för­stås åt Lin­kö­ping, som nu har 2–1 i mat­cher, sa Apa­ri­cio.

Su­ve­rä­na se­rie­seg­rar­na ser ut att bli fi­nal­mot­stån­da­re. Lin­kö­ping har in­te för­lo­rat myc­ket un­der sä­song­en.

Fast tre av ne­der­la­gen har kom­mit mot FVBK, två gång­er i se­ri­en och så fi­na­len i Gp-slut­spe­let.

Bild: RO­BERT BOMAN

FVBK GJOR­DE DET IGEN. Klart att man jubla­de i Ör­na­hal­len ef­ter att ha ta­git sig till sin tolf­te raka Sm-final. Hyl­te/halm­stad fick ge sig i tre raka se­mi­fi­nal­mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.