Ri­kard föll för Mull­sjös bud

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Det är en klubb med många ka­rak­tä­rer och jag har sett dem växa som lag” RI­KARD ERIKS­SON

War­berg IC

Lands­lagscen­tern Ri­kard Eriks­son läm­nar War­berg IC. Ny klub­ba­dress blir Mull­sjö.

Där­med har de­gra­de­ra­de Wic för­lo­rat si­na två sto­ra po­äng­gö­ra­re från den gång­na sä­song­en. Se­dan ti­di­ga­re har Daniel Kar­lan­der läm­nat för proffsspel i Schweiz.

– Det vik­ti­gas­te är att hel­he­ten finns för mig och min flick­vän Fri­da, sä­ger Ri­kard till Mull­sjös hem­si­da.

– Och att kom­ma till ett lag som har chans att vin­na guld. Det finns stor po­ten­ti­al i Mull­sjö och en här­lig sup­por­ter­kul­tur.

RI­KARD POÄNGTERAR OCK­SÅ att han vill be­hål­la sin lands­lags­plats och att han sik­tar mot VM 2018.

– Med spel i Mull­sjö kom­mer jag till en mil­jö där jag kan fort­sät­ta att ut­veck­las. Det är en klubb med många ka­rak­tä­rer och jag har sett dem växa som lag och för­e­ning för var­je år.

Den 27-åri­ge cen­tern har va­rit i War­berg i åt­ta sä­song­er, har 45 lands­kam­per på me­rit­lis­tan och har va­rit ett ef­ter­trak­tat namn bland elit­se­ri­e­klub­bar­na.

Mull­sjös sport­chef Jesper Ax­ell sä­ger så här om värv­ning­en:

– Det är förs­ta gång­en en lands­lags­spe­la­re väl­jer oss och vi vi­sar med värv­ning­en att Mull­sjö är att räk­na med. Vi vill fort­sät­ta vår re­sa mot top­pen och Ri­kard är som skräd­dar­sydd för vårt spel­sy­stem med hög fart.

ATT WAR­BERG SKUL­LE för­lo­ra Ri­kard Eriks­son kom in­te som nå­gon över­rask­ning för sport­che­fen Kim­mo Es­ke­li­nen.

– Han kom till oss som en ton­å­ring för åt­ta år se­dan och har gjort en fin kar­riär. Vi viss­te att han tänk­te mot VM och då är in­te spel i All­svens­kan nå­got al­ter­na­tiv, sä­ger Kim­mo.

– Vi ha­de väl ett litet, litet hopp så länge ing­et an­nat var klart, men ty­värr.

Nu in­rik­tar sig Es­ke­li­nen på att kon­trak­te­ra de spe­la­re som än­nu in­te har kon­trakt. Plus att gö­ra klart med trä­nar­frå­gan.

– Vi har för­hopp­ning­ar om att Ulf Hall­stens­son och Ste­fan Smed­berg ska fort­sät­ta. Men än­nu är det in­te klart.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

FALLER IFRÅN. Ri­kard Eriks­son tac­kar för sig i War­berg IC ef­ter åt­ta sä­song­er. Lands­lagscen­tern har skri­vit tvåårs­kon­trakt med Mull­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.