FFF knep skön po­äng trots ti­digt un­der­läge

Hallands Nyheter - - Sporten - MADELEINE BÄCKMAN spor­ten@hn.se

”Det var väl­för­tjän­ta mål och vi gick in med en skön käns­la i and­ra.” ERIK PÄRSSON Fal­ken­bergs FF

Väl­fyll­da läk­ta­re, sol­sken och de­lar av dam­lands­la­get på plats. En dröm­lik bor­t­apre­miär som ef­ter ett jämnt spel slu­ta­de oav­gjort.

Bor­tapre­miä­ren för Fal­ken­berg mot Trelleborg in­led­des med en tyst mi­nut för att hed­ra ter­rorns of­fer ef­ter fre­da­gens at­ten­tat i Stock­holm.

Där­ef­ter kic­ka­des mat­chen igång och en upp­slup­pen stäm­ning fyll­de läk­tar­na. De bå­da la­gen in­led­de tre­van­de och kän­de av varand­ra.

Det var Trelleborg som var först med att vak­na upp ur dva­lan. I den sjät­te mi­nu­ten fick Trel­le­borgs Mar­cus Po­de in en full­träff vil­ket re­sul­te­ra­de i 1–0.

– Mat­chen bör­ja­de rätt bra, men när de fick in må­let ef­ter knappt tio mi­nu­ter kän­des det som att det kom li­te från ing­en­stans pre­cis som i mat­chen mot Ös­ter, sa Erik Pärsson.

TROTS EN DRÖMSTART för hem­ma­la­get dröj­de det in­te länge för­rän Fal­ken­berg kom igång.

Ef­ter 30 mi­nu­ter kom kvit­te­ring­en med hjälp av Vik­tor Gö­tes­son ef­ter att Erik Pärsson spe­lat fram bol­len. Knappt en kvart se­na­re tog FFF ock­så över led­ning­en pre­cis in­nan förs­ta halv­leks slut, den här gång­en var det Per Karls­son som nic­ka­de in bol­len ef­ter hör­na.

– Det var väl­för­tjän­ta mål och vi gick in med en skön käns­la i and­ra. Jag tyc­ker dä­re­mot att vi kun­de ha va­rit li­te mer på i vis­sa lä­gen. Men det är bor­ta­plan och ba­ra and­ra mat­chen för sä­song­en. Jag är glad att vi lyc­ka­des vända, det var väl­digt jämnt, sa Erik Pärsson.

Med ett ge­di­get över­tag i mat­chen gick FFF in på pla­nen med li­te ex­tra själv­för­tro­en­de i and­ra halv­lek.

Det gru­sa­des dock re­la­tivt fort när TFF:S far­li­ge an­fal­la­re Di­no Isla­mo­vic nic­ka­de in bol­len och kvit­te­ra­de i den 53:e mi­nu­ten.

DÄR­EF­TER MÄRKTES DET att det mesta av ener­gin hos la­gen ha­de gått åt un­der förs­ta halv­lek och mat­chen stod still och all ac­tion var som bort­blåst. Ett få­tal mål­chan­ser för bäg­ge la­gen och ett fort­satt jämnt spel gjor­de att mat­chen slu­ta­de helt rätt­vist – oav­gjort.

– Den här mat­chen kun­de ha gått hur som helst. Det blev tungt att springa i slu­tet, dels på grund av pla­nen, al­la var tröt­ta. Men jag tyc­ker dagens pre­sta­tion är god­känd, sa Vik­tor Gö­tes­son.

Bild: MATHIAS BERGELD

MÅLSKYTT. Vik­tor Gö­tes­son fixa FFF:S kvittering när han sköt 1–1 ef­ter en halv­tim­mes spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.