Halm­stad tog po­äng trots en man kort

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Halm­stad spe­la­de med tio man och låg un­der med 0–2. Än­då räd­da­de ny­kom­ling­en po­äng bor­ta mot Jön­kö­pings Söd­ra, 2–2. – Vi ska va­ra det job­bi­gas­te la­get att mö­ta, sa­de 17-åri­ge Se­ad Hak­sa­ba­no­vic som re­du­ce­ra­de till 1–2 med sitt and­ra mål för sä­song­en.

Tom­my The­lin mis­sa­de en straff och ett fri­lä­ge. Det vi­sa­de sig bli ödes­di­gert för Jön­kö­pings Söd­ra – trots att 33-åring­ens vack­ra klack led­de fram till Tom Siwes till 2–0. Då spe­la­de dess­utom Halm­stad med de­ci­me­rat lag i det all­svens­ka fot­bollsmö­tet.

Se­ad Hak­sa­ba­no­vic gjor­de sitt and­ra mål på två mat­cher och re­du­ce­ra­de till 1–2 för Halm­stad ba­ra mi­nu­ten ef­ter 0–2-må­let. Och i den 76:e mi­nu­ten sat­te norr­man­nen Alex­an­der Ru­ud Tve­ter, som läc­kert vric­ka­de fram bol­len till Hak­sa­ba­no­vic vid 1–2, kvit­te­ring­en.

HAK­SA­BA­NO­VIC, SEGERSKYTT I pre­miä­ren mot Ös­tersund, hann där­ut­ö­ver med att pric­ka stol­pen med fem mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie tid.

– Det känns skönt att in­te för­lo­ra. Vi käm­par för varand­ra, sa­de Hak­sa­ba­no­vic till C Mo­re.

Jön­kö­pings Söd­ra fick en bra möj­lig­het att ta led­ning­en ef­ter en kvart när Halm­stads Mar­cus Mat­hi­sen fick bol­len på ar­men i straff­om­rå­det – men HBK:S 19-åri­ge mål­vakt Isak Pet­ters­son gjor­de en fin rädd­ning på The­lins för­sök från el­va me­ter.

DET BLEV JOBBIGARE för Pet­ters­son mi­nu­ten se­na­re. Han var vis­ser­li­gen skymd och Ro­bert Go­ja­nis träff var bra, men mål­vak­ten bor­de ha stop­pat skot­tet.

– Skönt att den går in. Vi bör­ja­de bra men när de fick sin ut­vis­ning... Vi mås­te få fart på bol­len, sa­de Go­ja­ni till C Mo­re.

Med 1–0 i ryg­gen fick Jön­kö­ping yt­ter­li­ga­re hjälp på vägen när HBK:S ja­pans­ke an­fal­la­re Ko­su­ke Ki­nos­hita fick rött kort för en våld­sam sats­ning mot Dze­nis Ko­zi­ca ef­ter li­te mer än en halv­tim­mes spel.

Men­de­träck­te­allt­så­in­te­till­tre­po­äng.

Bild: JO­NAS LJUNGDAHL

HBK-JUBEL. Halm­stad häm­ta­de in 0–2 till 2–2 mot Jön­kö­ping, trots att ha­de fått en spe­la­re ut­vi­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.