Ib­ra: ”Jag har bli­vit smar­ta­re”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ett mål och en fram­spel­ning. Zla­tan Ibra­hi­mo­vic var högst del­ak­tig i Man­ches­ter Uni­teds 3–0-se­ger över Sun­der­land, där pla­nens and­re svensk, Se­basti­an Larsson, fick nöja sig med ett rött kort.

Det var Uni­teds blå­gu­le re­pre­sen­tant som stod för fi­nes­sen och ele­gan­sen på Sta­di­um of Light i Sun­der­land.

Ibra­hi­mo­vic in­led­de mål­skyt­tet ef­ter en halv­tim­me. Han tog emot bol­len i ut­kan­ten av straff­om­rå­det, med ryg­gen mot mål, höll un­dan två Sun­der­land­för­sva­ra­re, vän­de om och tryck­te in 1–0.

HENRIKH MKHITARYAN ÖKA­DE på till 2–0 i den and­ra halv­le­kens förs­ta an­fall, och se­dan spe­la­de Ibra­hi­mo­vic fram Mar­cus Rash­ford som sat­te tre­an.

– Det är tre vik­ti­ga po­äng för oss, spe­ci­ellt nu på slu­tet när vi ti­di­ga­re in­te fått ihop de vi vill, sä­ger Ibra­hi­mo­vic, vars Uni­ted nu har fy­ra po­äng upp till Man­ches­ter Ci­ty på fjär­de­plat­sen, till Premier Le­a­gues tv-team.

Uni­ted har ett tufft spelsche­ma fram­ö­ver och ställs här­näst mot li­ga­le­dan­de Chel­sea. Se­dan vän­tar även ett der­by mot Ci­ty och mö­ten med Ar­se­nal och Tot­ten­ham in­om de kom­man­de sex om­gång­ar­na.

– Vi mås­te fort­sät­ta att fo­ku­se­ra och tro på att vi kan nå topp fy­ra. Vi kom­mer att gö­ra allt för att ta oss dit.

ZLA­TAN IBRA­HI­MO­VIC HAR nu gjort nio mål på de åt­ta se­nas­te bor­t­a­mat­cher­na, och 35-åring­en fort­sät­ter att bä­ra Uni­ted i of­fen­si­ven.

– Jag trä­nar hårt, fo­ku­se­rar, tror på det jag gör. Jag tror på mig själv och vet vad jag kan gö­ra. Jag för­sö­ker ba­ra spe­la mitt spel och nju­ta av det.

– Ju äld­re jag blir desto smar­ta­re ver­kar jag bli. Jag har sagt det ti­di­ga­re; jag kän­ner mig som Ben­ja­min But­ton. Jag föd­des gam­mal och kom­mer att dö ung.

Se­basti­an Larsson ha­de en säm­re dag. Svens­ken fick rött kort di­rekt i den 43:e mi­nu­ten, ef­ter att ha gått in i en du­ell med An­der Her­re­ra med dob­bar­na fö­re, och hem­ma­la­get fick spe­la he­la and­ra halv­lek med en man mind­re på ba­nan.

SUN­DER­LAND LIG­GER ab­so­lut sist i Pl-ta­bel­len, har in­te gjort mål på sju mat­cher och får käm­pa för att und­vi­ka ned­flytt­ning.

Även om Zla­tan Ibra­hi­mo­vics mål­form är god, så kan den in­te mä­ta sig med Ro­me­lu Luka­kus. Bel­ga­ren sat­te två nya mål när hans Ever­ton slog Lei­ces­ter med 4–2, och där­med sat­te stopp för fjol­års­mäs­tar­nas svit som stan­na­de på fem raka seg­rar.

Luka­ku top­par skyt­te­li­gan och har hit­tills gjort 23 mål – fy­ra fler är Tot­ten­hams Har­ry Ka­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.