Vin­berg sänk­ta av ny­kom

FOT­BOLL: DIV 2 VÄST­RA

Hallands Nyheter - - Sporten -

VIN­BERG HIT­TARP

(1–2)

1 3

För var­je år har Vin­berg för­flyt­tat sig upp­åt i ta­bel­len. I fjol var de up­pe och no­sa­de på en kval­plats, men mat­chen mot Eskils­min­ne slu­ta­de med för­lust och la­get fick nöja sig med en fjär­de­plats.

Sä­songs­star­ten för­ra året var stark, Vin­berg kam­ma­de hem åt­ta seg­rar på de nio in­le­dan­de mat­cher.

MEN FALKENBERGSLAGET FICK en tuff höst. Om de får sam­ma riv­start i år igen åter­står att se. För skåns­ka Hit­tarp dä­re­mot, var se­rie­pre­miä­ren på Vinå­val­len den förs­ta mat­chen i di­vi­sion 2 på 30 år för klub­ben.

Bor­ta­la­get vi­sa­de sig va­ra mer än re­do att kli­va upp. Ba­ra mi­nu­ter ef­ter match­start var de nä­ra på att ta led­ning­en i mat­chen. Yt­ter­li­ga­re fem mi­nu­ter se­na­re gjor­de de det ock­så. Men kvit­te­ring­en för Vin­berg kom in­te långt se­na­re. Då i form av ett straff­mål sig­ne­rat av Simon An­ders­son. Den 23-åri­ga an­fal­la­ren fort­sat­te se­dan att ta för sig un­der res­ten av mat­chen och sprang till sy­nes mest av al­la över pla­nen.

– Vi var in­te rik­tigt med från start och de fick mat­chen dit de vil­le, sa Simon An­ders­son.

Det blev ing­en lyc­kad se­rie­pre­miär för Vin­berg. La­gets an­falls­lust var li­ka bort­blåst som det fi­na vår­väd­ret och ny­kom­ling­en Hit­tarp kun­de vända hemåt med tre po­äng.

”Jag tyc­ker att vi kom ut i and­ra halv­lek som ett helt an­nat lag och sat­te press på dem. Vi ha­de en hel del lä­gen och ska­pa­de myc­ket”

I ÖV­RIGT VAR det in­te myc­ket som stäm­de för Vin­berg, kon­cent­ra­tio­nen fanns in­te där, vil­ket led­de till att Hit­tarp kun­de ta över led­ning­en på nytt i den 26:e mi­nu­ten.

I and­ra halv­lek vak­na­de Vin­berg och hit­ta­de till­ba­ka till spe­let som

SIMON AN­DERS­SON Vin­berg

DYSTRA VINBERGARE. Enorm be­svi­kel­se skölj­de över Vin­bergs-spe­lar­na ef­ter pre­miä­ren. 1–3 mot ny­kom­ling­en Hit­tarp var ing­et ro­ligt slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.