Ling­ar­na

Hallands Nyheter - - Sporten - MADELEINE BÄCKMAN spor­ten@hn.se

jäm­na­des ut be­tyd­ligt. Men när 1–3 må­let kom i den 76:e mi­nu­ten, lyc­ka­des in­te hem­ma­la­get ta sig upp igen.

– Jag tyc­ker att vi kom ut i and­ra halv­lek som ett helt an­nat lag och sat­te press på dem. Vi ha­de en hel del lä­gen och ska­pa­de myc­ket. Även om det in­te räck­te så är det bätt­re att vi åt­minsto­ne ska­par än att vi in­te gör det alls, sa Simon An­ders­son För­sä­song­en har gått li­te upp och ner. Hur känns det med en för­lust i pre­miä­ren?

– Nytt spel­sy­stem, nya trä­na­re och mer än hal­va la­get be­står av ny­kom­ling­ar. Det tar tid att få allt att sit­ta och det märktes i vis­sa si­tu­a­tio­ner i dag. Jag är över­ty­gad om att det kom­mer bli bätt­re match för match, men vi mås­te ge varand­ra tid, sa Simon An­ders­son.

Vin­bergs trä­na­re Mi­chael Svens­son var be­svi­ken över att för­lo­ra på hem­ma­plan i pre­miä­ren.

– Visst är det tungt, ny­kom­ling­ar­na gjor­de det svårt för oss. De fick till ytor som de ska­pa­de chan­ser på. De lä­gen vi själ­va fick slar­va­des bort, sa han och fort­sat­te:

– Vi be­hö­ver kom­ma upp i ni­vå i den kva­li­tén vi mö­ter och ho­ta mer när vi väl får möj­lig­het.

Bild: RO­BERT BOMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.