Beqaj på mål­hu­mör när Tvåå­ker vann

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Tvåå­ker tryck­te ga­sen i bot­ten di­rekt. Tre full­träf­far fö­re pa­us, sen var tre­po­äng­a­ren i stort sett hem­ma.

ASSYRISKA TVÅÅ­KER

(0–3)

0 3

– Assyriska fick mer att sä­ga till om i and­ra halv­lek, sat­sa­de för­stås fram­åt, men vi ha­de koll på lä­get. Kil­lar­na job­ba­de stor­ar­tat, be­röm­de Tvåå­kers-trä­na­ren Mat­ti­as Lind­ström.

Och så ha­de han en an­fal­la­re på bäs­ta mål­hu­mör. Per­pa­rim Beqaj gjor­de 0–2 på straff och av­slu­ta­de se­dan med att skic­ka in 0–3 i krys­set.

– En rik­tigt tju­sig in­di­vi­du­ell pre­sta­tion, be­röm­de Lind­ström.

ÄVEN TVÅÅ­KERS FÖRS­TA mål kom på straff, men då var det or­di­na­rie straff­skyt­ten Emil Zan­der som tog hand om el­vame­ta­ren.

– Sen bytte kil­lar­na straff­skytt ut­an att frå­ga trä­na­ren. Men re­sul­ta­tet blev ju li­ka bra, skrat­ta­de Lind­ström.

Mat­chen stod dock och väg­de ett tag, var helt jämn in­nan Tvåå­ker fick igång sitt mål­skyt­te.

– Kil­lar­na gjor­de det jät­te­bra, på oli­ka sätt i de bå­da halv­le­kar­na. Vi kon­trol­le­ra­de hän­del­ser­na gans­ka bra även om Assyriska ha­de spelö­ver­ta­get i and­ra halv­lek.

Hem­ma­la­get tryck­te på men Tvåå­kers de­fen­siv var helgju­ten och se­ri­efa­vo­ri­ten kun­de sum­me­ra en sta­bil vinst.

– En rik­tigt skön pre­miär, mys­te Tvåå­kers-trä­na­ren och gav ex­tra be­röm till två spe­la­re.

– Be­gajs in­di­vi­du­el­la konst­styc­ke var tju­sigt och Emil Zan­der led­de sitt lag som det an­står en lag­kap­ten.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

KUN­DE JUBLA DUBBELT. Per­pa­rim Beqaj sat­te först en straff till 0–2 och se­dan ett dröm­mål till 0–3 när Tvåå­ker pre­miär­vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.