Ul­la­red nä­ra att häm­ta in 0–3

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Ul­la­red gick från att ha va­rit ut­spe­lat i förs­ta halv­lek till att näs­tan nor­pa åt sig en po­äng. – Men upp­förs­bac­ken var för stor, be­skrev Uik-trä­na­ren Uno An­ders­son.

HÖGANÄS UL­LA­RED

(3–0)

3 2

Un­der förs­ta hal­van var Ul­la­red in­te med i mat­chen.

– Höganäs skölj­de över oss i an­falls­våg ef­ter an­falls­våg, sa Uno. Vi var in­te på plats.

Det skul­le bli bätt­re. Ett snack i pa­us, två spelar­by­ten, ett på­pe­kan­de att gå till­ba­ka till grund­spe­let och slu­ta va­ra boll­tit­tan­de, sen fick Ul­la­red ord­ning på sa­ker­na.

– Fast det kun­de bli­vit 4–0 i bör­jan av and­ra. Höganäs ha­de ett rung­an­de ribb­skott, be­rät­ta­de Uno.

I stäl­let gjor­de Ul­la­red bå­de 3–1 och 3–2 in­om lop­pet av tre mi­nu­ter. In­hop­pa­ren Os­kar Larsson nic­ka­de in en hör­na och John Nilsson sva­ra­de för re­du­ce­ring num­mer två, i en andravåg ef­ter en ny hör­na.

– Då åter­stod det i al­la fall en kvart av mat­chen och vi ska­pa­de någ­ra chan­ser för en kvittering, sa Uno.

Och Höganäs, som gjort ti­di­ga by­ten i and­ra halv­lek, möj­li­gen i tron att mat­chen var klar, fick det tufft när la­gets mitt­back fick kramp med någ­ra mi­nu­ter kvar.

– Jag mås­te än­då till­stå att Höganäs vann rätt­vist, sa Uno. Vi bjöd på för myc­ket i förs­ta halv­lek, det blev för svårt att re­pa­re­ra.

”Vi ska­pa­de någ­ra chan­ser för en kvittering.”

UNO AN­DERS­SON trä­na­re UIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.