Kör­klang­er av­slu­ta­de sä­song

MU­SIK: JUBILERANDE FÖR­E­NING PRESENTERADE PRO­GRAM Pro­gram­met 2017/2018:

Hallands Nyheter - - Sporten - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Erik Nilsson och Kjell Jacob­son från sty­rel­sen tar emot i Tång­a­sko­lans en­tré. Det är lör­dag ef­ter­mid­dag och dags för Fal­ken­bergs kon­sert­för­e­nings sista kon­sert för vå­ren. Den här da­gen bjuds publi­ken på sång av Svan­holm Sing­ers och Ca­ro­li­nae dam­kör, samt to­ner från Helsing­borgs horn­kvar­tett och har­pis­ten Lo­vi­sa Wen­nesz.

För­e­ning­en grun­da­des i de­cem­ber 1952 på ini­ti­a­tiv av Mar­tin Ran­dén, Gun­ne­mar Carlstedt, C. G. Tör­nquist, Gert Ky­lén och Hal­do Matts­son.

SE­NA­RE I ÅR fyl­ler allt­så för­e­ning­en pen­sio­när.

– Det är en minst sagt pigg pen­sio­när. Den publik­till­ström­ning vi har nu har vi ald­rig haft ti­di­ga­re, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Åke Matts­son.

Han be­rät­tar att för­e­ning­en strä­var ef­ter ett va­ri­e­rat pro­gram med kän­da mu­si­ker och nya för­må­gor.

To­re Ols­son är med­lem se­dan 1960-ta­let.

– För­e­ning­en är oer­hört vä­sent­lig. För att ci­te­ra en fö­re det­ta kan­tor här i stan: ”Nå­gon mås­te ju se till så att Haydns stråk­kvar­tet­ter spe­las.”

Gun-britt Hå­kans­son är en av många stam­mi­sar i publi­ken.

– För mig be­ty­der för­e­ning­en mu­si­ka­lisk över­lev­nad! Jag tyc­ker så myc­ket om klas­sisk mu­sik, men or­kar in­te re­sa till kon­ser­ter i Gö­te­borg el­ler Helsing­borg. När jag flyt­ta­de hit från Got­land, där Staf­fan Sche­ja ar­ran­ge­rar en kam­mar­mu­sik­fes­ti­val som jag all­tid gick på, oro­a­de jag mig för hur jag skul­le kla­ra mig mu­si­ka­liskt i Fal­ken­berg. Men det gör jag.

Fal­ken­bergs kon­sert­för­e­ning fyl­ler pen­sio­när i år. Men verk­sam­he­ten fro­das och gör rent av kar­riär med spän­nan­de bok­ning­ar näs­ta sä­song.

UN­DER LÖR­DA­GEN PRESENTERADES näs­ta sä­songs pro­gram.

– Det är mass­vis med fan­tas­tis­ka mu­si­ker som vill spe­la i den här kon­sert­för­e­ning­en. De tyc­ker att vi har en fan­tas­tisk publik som lyss­nar upp­märk­samt, och det är så­dant som mu­si­ker tyc­ker om, sä­ger Kjell Jacob­son från sty­rel­sen.

Bild: REBECKA KVINT

FRAMFÖRANDE. So­fia Sö­der­berg Eder­hard di­ri­ge­rar Svan­holm Sing­ers och Helsing­borgs Horn­kvar­tett i Franz Schu­berts Nachtsang im Wal­de. Ma­ria Löf­bergs nya verk ”Den sking­ra­de för­sam­ling­en” med text av To­mas Tran­strö­mer fram­för­des ock­så un­der kon­ser­ten.

Bild: REBECKA KVINT

I PUBLI­KEN. Emil Bengts­son var kon­ser­tens yngs­te be­sö­ka­re. ”Det var jät­te­bra!” Mam­ma Ange­li­ca Bengts­son sit­ter bred­vid.

Bild: REBECKA KVINT

HÄL­SAR VÄL­KOM­NA. Åke Matts­son är ord­fö­ran­de i Fal­ken­bergs kon­sert­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.