El­vis-imi­ta­tö­ren ska ge nytt liv åt klas­sis­ka Vi­king­ar­na

Hallands Nyheter - - Sporten - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Nya Vi­king­ar­na släp­per nu al­bu­met Kram­goa lå­tar 30. För sång­a­ren Ken­neth Wahl­berg är det en dröm som går i upp­fyl­lel­se. – Jag får ny­pa mig i ar­men, det är helt ga­let, sä­ger han.

Ef­ter över 40 år på vägar­na gick Vi­king­ar­na i gra­ven 2004. En av al­la som sak­na­de dans­ban­det var Ken­neth Wahl­berg, mer känd som El­vis Pres­ley-imi­ta­tö­ren Ken We­gas.

Han be­stäm­de sig för att gö­ra en hyll­ning till Vi­king­ar­na och kon­tak­ta­de ban­dets ti­di­ga­re gi­tar­rist Jör­gen Ar­ne­mar för att be om till­stånd för att an­vän­da dans­ban­dets va­ru­mär­ke.

Det slu­ta­de med att Ken­neth Wahl­berg fick star­ta en ny ver­sion av Vi­king­ar­na med tre av med­lem­mar­na – Erik Lihm, Kenth An­ders­son och Jo­han Norgren – som var med i den sista upp­la­gan av ban­det.

HAN FICK OCK­SÅ Chris­ter Sjögrens väl­sig­nel­se att ta över ef­ter ho­nom som sång­a­re.

– Det var jät­teskönt. Chris­ter tyc­ker att det här pas­sar ho­nom ut­märkt för han be­hö­ver in­te dra las­set. Och jag tyc­ker in­te att det är ett lass, jag tyc­ker ba­ra att det är jät­te­kul, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

För att än­då vi­sa att det hand­lar om ett del­vis nytt band tog man nam­net Nya Vi­king­ar­na.

– Från bör­jan var tan­ken att vi skul­le he­ta Vi­king­ar­na 2. När Vi­king­ar­na var som störst hann de in­te med al­la spel­ning­ar som de er­bjöds och då tänk­te man star­ta ett andra­band som skul­le kö­ra sam­ma re­per­to­ar pa­ral­lellt. Men Nya Vi­king­ar­na känns frä­scha­re, det vi­sar att det är en om­start, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

Pro­jek­tet presenterades i hös­tas och i ja­nu­a­ri gjor­de Nya Vi­king­ar­na sin pre­miärspel­ning på ett kryss­nings­far­tyg.

– Vi har fått väl­digt myc­ket po­si­ti­va re­ak­tio­ner. Det märktes ock­så på pre­miärspel­ning­en, folk i publi­ken ba­ra log när de fick hö­ra al­la de här lå­tar­na som le­gat i dva­la. Vi har ju ploc­kat upp många av de här lå­tar­na som Vi­king­ar­na in­te spe­la­de de sista åren, det blir verk­li­gen gre­a­test hits, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

PÅ SCE­NEN KAN han ock­så an­vän­da sig av knep från ti­den som El­vi­si­mi­ta­tör.

– Att hål­la publi­ken i ett grepp och små­flör­ta med kvin­nor­na var ju El­vis sig­num, så det tar jag med mig in här. Men jag mås­te to­na ner det. När jag var El­vis kun­de jag göm­ma mig bakom hans namn och gå ut och kys­sa vil­ken kvin­na som helst, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

I veckan släpp­tes Nya Vi­king­ar­nas förs­ta al­bum Kram­goa lå­tar 30. En re­jäl sats­ning med lå­tar skriv­na av al­la från Las­se Holm till Per Gess­le som del­vis har spe­lats in i le­gen­da­ris­ka Sun Stu­dio i Memp­his.

– Frå­gan var: Hur gör man en ny plat­ta som lå­ter som Vi­king­ar­na men än­då kom­mer med nå­got nytt? Då kom vi fram till att vi skul­le gå back to the roots. Dans­band är ju sprung­et ur country, li­te go­spel och den eng­els­ka pop­mu­si­ken, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

EF­TER SKIVSLÄPPET vän­tar nu mas­sivt tur­ne­ran­de un­der he­la som­ma­ren. Nya Vi­king­ar­na har dock valt att in­te bo­ka in nå­got ef­ter au­gusti – vad som hän­der se­dan be­ror på publi­ken.

– Må­let är ju att fort­sät­ta dri­va det här fram­åt men sam­ti­digt va­ra väl­digt öd­mjuk in­för mot­ta­gan­de och så. Man vill gö­ra det på rätt sätt, sä­ger Ken­neth Wahl­berg.

Bild: NOELLA JO­HANS­SON/TT

BJU­DER UPP. El­vis Pres­ley-imi­ta­tö­ren Ken­neth Wahl­berg är sång­a­re i Nya Vi­king­ar­na. Ste­get från El­vis till att va­ra sång­a­re i Vi­king­ar­na är fak­tiskt in­te så långt som man kan tro, sä­ger han.

Bild: CHRIS PIZZELLO

LEDANDE. El­le Fan­ning spe­lar hu­vud­rol­len i 3 Ge­ne­ra­tions.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.