Trans­dra­mas ål­ders­gräns över­kla­gas

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Det ame­ri­kans­ka pro­duk­tions­bo­la­get The Weinstein com­pa­ny kom­mer att över­kla­ga ål­der­grän­sen som satts på fa­mil­jedra­mat 3 Ge­ne­ra­tions.

Det skri­ver tid­ning­en Hol­ly­wood re­por­ter.

Fil­men hand­lar om en tran­skil­le i ton­å­ren. När han be­slu­tar sig för att ge­nom­gå en köns­kor­ri­ge­ring mås­te hans mam­ma le­ta upp hans bi­o­lo­gis­ka far för att få fa­derns ju­ri­dis­ka god­kän­nan­de.

MOTION PICTURE as­so­ci­a­tion of Ame­ri­ca (MPAA), som be­stäm­mer över ål­ders­grän­ser­na, har valt att sät­ta en ål­der­gräns på 17 år. Yng­re per­so­ner mås­te gå med en vux­en för att få se fil­men. An­led­ning­en

”Det fak­tum att den R-märkts kan hind­ra hög­sta­di­e­e­le­ver från att se den och det vo­re för­fär­ligt. ”

HARVEY WEINSTEIN

till ål­ders­grän­sen är grovt språk och vis­sa sex­u­el­la re­fe­ren­ser.

– Det fak­tum att den R-märkts (17-års­gräns) kan hind­ra hög­sta­di­e­e­le­ver från att se den och det vo­re för­fär­ligt, sä­ger Harvey Weinstein, en av grun­dar­na av The Weinstein com­pa­ny till Hol­ly­wood re­por­ter.

FÖ­RE­TA­GET VILL NU få MPAA att flyt­ta ner grän­sen till PG-13, som in­te krä­ver vux­et säll­skap, ut­an flag­gar för att visst in­ne­håll kan va­ra olämp­ligt för barn un­der 13.

Bo­la­get har ti­di­ga­re lyc­kats tryc­ka ner ål­ders­grän­sen för fil­mer som Blue Va­len­ti­ne, The king’s speech och Bul­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.