Fak­ta:

Vi­king­ar­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Dans­band från Ar­vi­ka som bil­da­des i slu­tet av 1950-ta­let och spe­la­de i oli­ka sätt­ning­ar fram till 2004.

* Nåd­de enor­ma fram­gång­ar un­der 1970-ta­let, med Ste­fan Borsch som sång­a­re, och från 1980-ta­let och fram­åt, med Chris­ter Sjögren som sång­a­re. Vi­king­ar­na sål­de då mil­jon­tals ski­vor, spe­la­de över he­la Nor­den och ha­de ett eget jet­plan som de flög mel­lan kon­ser­ter­na.

* 2003 med­de­la­de ban­det att man skul­le läg­ga ned verk­sam­he­ten. Av­skeds­kon­ser­ten hölls i Ar­vi­ka i ju­li 2004 och så­väl Chris­ter Sjögren som Ste­fan Borsch med­ver­ka­de.

* I sep­tem­ber för­ra året presenterades Nya Vi­king­ar­na med med­lem­mar­na Ken­neth Wahl­berg, Erik Lihm, Kenth An­ders­son, Jo­han Norgren, Mar­tin Lin­dqvist och Chris An­der­sen. Nya ski­van Kram­goa lå­tar 30 släpp­tes den 7 april.

* Nya Vi­king­ar­nas tur­né­plan: 21–22/4 Bir­ka Cru­i­ses, 29/4 Borgå (Fin­land), 30/4 Vörå (Fin­land), 27/5 Kristi­ne­hamn, 3/6 Grong (Norge), 6/7 Bor­länge, 7/7 Sel­jord (Norge), 8/7 Karl­stad, 9/7 Ar­vi­ka, 14/7 Emet (Fin­land), 15/7 Fa­gerö (Fin­land), 16/7 Ystad, 21/7 Väd­dö, 22/7 Malung. Fler da­tum till­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.