Le­nin­pri­set. Fil­ma­ren Ste­fan Jarl och jour­na­lis­ten Anna Rox­vall fick ta emot pris på Var­bergs Teater.

LE­NIN­PRI­SET: UTDELNING PÅ VAR­BERGS TEATER Fil­ma­ren Ste­fan Jarl och jour­na­lis­ten Anna Rox­vall pri­sa­des på Var­bergs teater i hel­gen. Två pris­ta­ga­re som bå­da sym­bo­li­se­rar mot­stånd.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Så här ly­der en del av mo­ti­ve­ring­en till Le­nin­pri­set:

”Un­der snart 50 år har do­ku­men­tär­fil­ma­ren, film­re­gis­sö­ren och de­bat­tö­ren Ste­fan Jarl spe­lat en av­gö­ran­de roll i svenskt kul­tur­liv. Med mo­no­man en­vis­het, ut­hål­lig­het och kre­a­ti­vi­tet har han syn­lig­gjort klas­sam­häl­lets orätt­vi­sor och kom­mer­si­a­lis­mens för­stö­rel­se­verk mot själ­va ex­i­sten­sens livs­nerv.”

Ste­fan Jarl be­rät­ta­de i sitt tack­tal bland an­nat om sin för­ra film ”God­he­ten”.

– Den fick in­te vi­sas i tv för att che­fen Eva Ha­mil­ton tyck­te att den var system­kri­tisk. Bil­den som in­te fick vi­sas är allt­så en ka­pi­ta­lism som fått lö­pa amok. Det vi­sar in­te minst Pa­na­ma-av­slö­jan­det

BELÖNADE. Årets pris­ta­ga­re Ste­fan Jarl och Anna Rox­vall flan­ke­ra­de av pris-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.