Hon flyt­ta­de från en stor, ny­byggd vil­la till ett mind­re rad­hus. Lin­die Eli­as­son Lotz­ner stortrivs i sitt nya bo­en­de.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Hon gick från stort till mind­re och fick gö­ra sig av med mas­sor av sa­ker. – Jag har ald­rig trivs så bra som här, sä­ger Lin­die Eli­as­son Lotz­ner om sitt rad­hus.

Lin­die Eli­as­son Lotz­ner och hen­nes sam­bo bygg­de ett stort hus i Va­re – de­ras dröm­hus. Ett pro­jekt som de ge­nom­för­de un­der ett par år då fa­mil­jen ock­så ut­ö­ka­des med två barn, dot­tern Iris och so­nen Har­ry.

TOM­TEN KÖPTE DE i maj och bör­ja­de byg­ga un­der hös­ten 2009. De flyt­ta­de in 2010, då var en­dast bot­ten­vå­ning­en klar. Trots att det var de­ras dröm­hus tyck­te de in­te att det kän­des så per­fekt som det bor­de gö­ra om man ba­ra ser till den ytt­re bil­den av vad som är ett lyc­kat bo­en­de.

– Jag kom in­te till ro där. Det var jät­te­fint och vi bygg­de hu­set ef­ter kons­tens al­la reg­ler men det kän­des in­te som mitt, för­kla­rar Lin­die.

EF­TER EN KOR­TA­RE mel­lan­land­ning i en lä­gen­het på Öst­ra Lång­ga­tan i Var­berg, ham­na­de de via ett bo­byte i rad­hu­set i Träslöv där de nu bor.

Nu­me­ra har fa­mil­jen hälf­ten så stor boy­ta som då hon bod­de i vil­lan.

– Det är per­fekt. Jag stortrivs, sä­ger hon en­kelt.

An­led­ning­en till det kan va­ra att hon är en per­son som stän­digt

har pro­jekt på gång. Det vill sä­ga la­gom med pro­jekt. Lin­die som är upp­vux­en i en lant­bru­kar­fa­milj där kor­na el­ler nå­got an­nat på går­den stän­digt poc­ka­de på upp­märk­sam­het tyc­ker nu­me­ra att det är skönt att kun­na kopp­la av mel­lan var­ven.

– JAG VILL all­tid ha ett pro­jekt på gång men det är inga jät­te­pro­jekt läng­re. Jag är nöjd om jag får sät­ta upp en hyl­la, må­la om en vägg el­ler ar­ran­ge­ra blom­mor i var­dags­rum­met.

Den störs­ta för­änd­ring­en som är gjord i rad­hu­set är bot­ten­vå­ning­en där kö­ket och var­dags­rum­met lig­ger. Först och främst för­svann al­la valv­bå­gar och se­dan fick kö­ket del­vis en ny plan­lös­ning. I dag rym­mer det ett in­byggt kyl­skåp och en vinky­la­re och gott om för­va­rings­skåp.

DÄR VAR LIN­DIE pe­tig ef­tersom hon vill ha rä­ta linjer mel­lan lå­dor och luc­kor.

– Ja, det får in­te va­ra någ­ra kons­ti­ga vinklar. Raka linjer gör mig lugn.

Snart kän­de hon ock­så att hon in­te gil­la­de det av­långa var­dags­rum­met.

– Det var svårt att mö­ble­ra. Dess­utom vil­le jag gär­na lå­ta bar­nen få ytor att le­ka på.

VAR­DAGS­RUM­MET DELADES AV så att det i dag ock­så rym­mer ett sov­rum vil­ket gjor­de det möj­ligt för bar­nen att få över­vå­ning­en för sig själ­va.

En svå­rig­het var att få till en sov­rums­dörr.

– Vi le­ta­de länge men till slut hit­ta­de jag en järn­ske­na i Dan­mark så att vi fick till en skjut­dörr.

PÅ SIN PAPPAS gård hit­ta­de hon en van­lig spe­gel­dörr som hen­nes sam­bo mon­te­ra­de på ske­nan som se­dan fäs­tes i ta­ket. En fif­fig lös­ning som Lin­die gär­na tip­sar and­ra om.

– Man spa­rar mas­sa ut­rym­me på det sät­tet och kan få till en dörr där det finns be­grän­sat med plats.

Lin­die Eli­as­son Lotz­ner be­skri­ver in­red­ning­en som skan­di­na­visk, kans­ke li­te dansk.

Just nu äls­kar hon att blan­da trä av oli­ka slag och även me­tal­ler som brons, mäs­sing och sil­ver.

PÅ SÄTT OCH vis föl­jer hon in­red­ningstren­der men hon lä­ser in­te in­red­nings­blog­gar. Och hon har en myc­ket be­stämd upp­fatt­ning. När köks­gol­vet blev för flam­migt var det ba­ra att gö­ra om. Nu lig­ger där ett ljus­grått in­du­stri­golv i epoxi, helt slätt.

– Så fort jag kom in här ef­teråt kän­de jag ett stort lugn. Det är vik­tigt att det är följ­samt, att möns­ter smäl­ter väl ihop så att det ska­par harmoni och lugn.

VÄLKOMNANDE. Bosta­den ska kän­nas öp­pet för al­la. ”Jag vill att be­sö­ka­re ska kän­na sig som hem­ma”, sä­ger Lin­die Eli­as­son Lotz­ner.

HARMONI. Lin­die tyc­ker om lug­net i var­dags­rum­met. Rad­hus är en­ligt hen­ne det per­fek­ta bo­en­det. ”Det är la­gom stort och man kan all­tid gö­ra om ge­nom att sät­ta upp en hyl­la, kö­pa blom­mor el­ler må­la om en vägg.”

MYC­KET TRÄ. Kö­ket är in­rett i vitt och svart med kök­s­luc­kor av omå­lat trä.

ORDNINGSAMMA. Bar­nen har fått he­la över­vå­ning­en för sig själ­va.

ÄLS­KAR RAKA LINJER. ”Det gör mig lugn”, sä­ger Lin­die Eli­as­son.

Bil­der: ANNIKA KARLBOM

SMART VAL. Lin­die och hen­nes sam­bo val­de att de­la av var­dags­rum­met i två rum så att de fick ett eget sov­rum på bot­ten­vå­ning­en.

NYMÅLAT. Det går lätt att för­änd­ra ge­nom att må­la om en vägg. På över­vå­ning­en har Lin­die må­lat ge­nom­gångs­rum­mets väg­gar mid­natts­blå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.