Om­rå­de 1

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

I den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen pe­kas om­rå­det ut som lämp­ligt för sko­la och äga­ren till de­lar av om­rå­det har an­sökt om plan­lägg­ning för sko­la.

Bra lä­ge för att av­las­ta de cent­rum­nä­ra sko­lor­na.

Kom­mu­nen äger ba­ra en av fy­ra fas­tig­he­ter, res­ten mås­te lö­sas in.

Bul­ler från vägar­na över­sti­ger Bo­ver­kets re­kom­men­da­tio­ner.

Stor över­sväm­nings­risk vid sky­fall. Vis­per­dals­bäc­ken fly­ter ge­nom om­rå­det och mås­te tro­ligt­vis le­das om.

Det sak­nas säk­ra skol­vä­gar längs Häl­linge ring­väg. Krä­ver åt­gär­der för upp­skatt­nings­vis 6,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.